Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 9

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/97/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym (1)

Data ogłoszenia:2008-11-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 9

Strona 1 z 3
28.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/9

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/97/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

częściowo z faktu, że stosowanie postaci produktu prze­ znaczonych dla zwierząt domowych dla poprawy wzrostu u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, jest ekonomicznie niekorzystne.

Co więcej, zakaz obejmujący substancje tyreostatyczne ma szkodliwe skutki dla dobrostanu zwierząt domowych (psów i kotów) z powodu braku alternatywnego postę­ powania leczniczego przy nadczynności tarczycy u tych zwierząt.

(5)

Protokół w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt załą­ czony do Traktatu przewiduje, że Wspólnota i państwa członkowskie mają w pełni uwzględniać wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt przy wprowadzaniu w życie polityk Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do rynku wewnętrznego.

Artykuł 2 dyrektywy 96/22/WE (3) zabrania, między innymi, wprowadzania do obrotu stylbenów, pochod­ nych stylbenów, ich soli i estrów oraz substancji tyreos­ tatycznych w celu podawania zwierzętom wszystkich gatunków. Przyczyną tego absolutnego zakazu był fakt, iż poten­ cjalne nadużycie lub niewłaściwe użycie byłoby trud­ niejsze, gdyby w obrocie nie było żadnego takiego produktu zatwierdzonego dla jakiegokolwiek gatunku zwierząt. Jednakże doświadczenie uzyskane zwłaszcza w związku z krajowymi planami monitorowania pozostałości przed­ łożonymi zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwie­ rząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (4) poka­ zało, że niewłaściwe użycie postaci produktów przezna­ czonych dla zwierząt domowych nie odgrywa roli jako źródło nadużycia lub niewłaściwego użycia. Wynika to

(6)

Należy zatem ograniczyć zakres dyrektywy 96/22/WE tylko do zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i wycofać zakaz w odniesieniu do zwierząt domowych, a także dostosować definicję działania lecz­ niczego.

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. C 10 z 15.1.2008, s. 57. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. (3) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 3. (4) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10.

Opinia Komitetu Naukowego ds. Środków Weterynaryj­ nych Dotyczących Zdrowia Publicznego (SCVPH) z dnia 30 kwietnia 1999 r. dotycząca potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze strony pozostałości hormonów w mięsie wołowym i w produktach mięsnych (poddana przeglądowi w dniu 3 maja 2000 r. i potwierdzona w dniu 10 kwietnia 2002 r.) stwierdza, że liczne najnowsze dowody wskazujące na to, że estradiol 17β musi być uznany za całkowicie rakotwórczy, ponieważ wywołuje skutki zarówno inicjujące, jak i sprzyjające nowotworzeniu, oraz że obecnie dostępne dane nie umożliwiają ilościowego oszacowania zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W związku z powyższym dyrektywa 96/22/WE została zmieniona dyrektywą 2003/74/WE, tak aby, między innymi, zabronić na stałe stosowania estradiolu 17ß jako stymulatora wzrostu i znacznie ogra­ niczyć wszystkie inne warunki, w których można podawać go wszystkim zwierzętom hodowlanym w celach terapeutycznych lub zootechnicznych, w oczekiwaniu na dalsze badania sytuacji faktycznej i stanu nauki oraz praktyk weterynaryjnych w państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 318 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 14 z 200828.11.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2007/749/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L318 - 12 z 200828.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniająca decyzje 2002/747/WE, 2003/31/WE, 2005/342/WE, 2005/344/WE i 2005/360/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6941) (1)

 • Dz. U. L318 - 6 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L318 - 3 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1134/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L318 - 1 z 200828.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1173/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L318 - 0 z 200828.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.