Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 44

Strona 1 z 2
L 319/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1180/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

organom państw członkowskich oraz system przekazy­ wania tych informacji między właściwymi organami państw członkowskich, OLAF a władzami rosyjskimi.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 i 192, w połączeniu z art. 4,

Informacje te i wprowadzany system ich przekazywania powinny umożliwiać śledzenie wywozu danych produktów do Federacji Rosyjskiej oraz, gdzie to właś­ ciwe, wykrycie przypadków, w których refundacja nie jest należna i musi być odzyskana.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2584/2000 z dnia 24 listopada 2000 r. ustanawiające system przekazy­ wania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyj­ skiej (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia będzie oceniane po upływie istotnego okresu ich funkcjono­ wania. Ocena przeprowadzana na tej podstawie może, w miarę potrzeby, prowadzić do rozszerzenia tych prze­ pisów na wywóz innych produktów i powodować skutki finansowe w przypadkach, gdy zobowiązania są lub nie są spełnione.

(6)

(2)

Artykuł 2 Protokołu 2 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celu prawidłowego stosowania usta­ wodawstwa celnego, załączonego do Układu o Partnerstwie i Współpracy ustanawiającym partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (4), przewiduje, że Strony mają wzajemnie sobie pomagać w zapewnieniu prawidłowego stosowania ustawodawstwa celnego, w szczególności przez zapobieganie, wykrywanie i dochodzenie naruszeń tego ustawodawstwa. Dla wykonywania pomocy admini­ stracyjnej Komisja, reprezentowana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (zwany dalej „OLAF”), oraz władze rosyjskie zawarły Umowę ustanawiającą mechanizm przekazywania informacji dotyczących przepływu towarów między Wspólnotą a Federacją Rosyjską.

Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refun­ dacji wywozowych do produktów rolnych (5) określa, że w niektórych przypadkach szczególnych Komisja może przewidzieć obowiązek przedłożenia dowodu przywozu w formie poszczególnych dokumentów lub w inny sposób. Dlatego też, w przypadku wywozów przewidzia­ nych tym rozporządzeniem, informacje uzyskane od organów rosyjskich należy uznać za nowe źródło dowodu, wspierające aktualne źródła dowodu.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Jako część tej pomocy administracyjnej, szczególnie w odniesieniu do przewozu produktów z wołowiny, cielęciny i wieprzowiny z przeznaczeniem dla Federacji Rosyjskiej, powinny być określone informacje, które podmioty gospodarcze muszą przesyłać właściwym

Dz.U. L 299 z Dz.U. L 298 z Zob. załącznik Dz.U. L 327 z 16.11.2007, s. 1. 25.11.2000, s. 16. I. 28.11.1997, s. 48.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 80 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/14/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L319 - 79 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM/1/2008 z dnia 16 września 2008 r. dotycząca mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L319 - 76 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)

 • Dz. U. L319 - 73 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14)

 • Dz. U. L319 - 71 z 200829.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7317)

 • Dz. U. L319 - 68 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L319 - 59 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

 • Dz. U. L319 - 56 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L319 - 54 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L319 - 52 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L319 - 51 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L319 - 49 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L319 - 47 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L319 - 21 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

 • Dz. U. L319 - 16 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA (1)

 • Dz. U. L319 - 14 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1176/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2005 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.