Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 49

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

Data ogłoszenia:2008-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 49

Strona 1 z 2
29.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/49

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

Należy ustalić dopłaty na pokrycie kosztów przyjęcia i wydania danych produktów oraz dziennych kosztów składowania w chłodni i kosztów finansowania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 43 lit a) i d) w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(9) (1) (8)

Ze względu na skuteczność administracyjną i uproszczenia administracyjne, jeśli wymagane, szczegó­ łowe informacje dotyczące przechowywania zostały przedstawione we wniosku o dofinansowanie, należy odstąpić od wymogu przekazania tych samych informacji po zawarciu umowy określonej w art. 20 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

Artykuł 28 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewi­ duje przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania masła. Zmiany cen i zapasów masła wskazują na zakłócenia równowagi na rynku, których można by uniknąć lub zredukować za pomocą przechowywania sezonowego. W związku z obecną sytuacją rynkową należy przyznać dopłaty do prywatnego przechowywania masła od dnia 1 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady doty­ czące przyznawania dopłat do prywatnego przechowy­ wania niektórych produktów rolnych (2) wprowadziło wspólne zasady realizacji systemu dopłat do prywatnego przechowywania. Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w rozdziale III tego rozporządzenia. W celu ułatwienia wprowadzenia w życie niniejszego środka i uwzględniając praktyki obowiązujące w państwach członkowskich, art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 powinien odnosić się jedynie do produktów, które zostały w całości wprowadzone do składu. W związku z tym należy wprowadzić odstępstwo od przepisów tego artykułu. Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że wysokość dopłat ustala się na podstawie kosztów przechowywania i prawdopodobnych tendencji ceno­ wych na rynku masła świeżego i masła z zapasów.

(10)

Ze względu na uproszczenia i skuteczność logistyczną można odstąpić od wymogu oznakowania numerem umowy każdej przechowywanej jednostki, o ile numer umowy jest wprowadzony do rejestru magazynu.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia dopłaty do prywatnego przechowywania masła solonego i niesolonego zgodnie z art. 28 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do umów zawartych w 2009 r.

(4)

Artykuł 2 1. Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

(5)

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 7 ust. 3 rozpo­ rządzenia (WE) nr 826/2008, wnioski powinny odnosić się jedynie do produktów, które zostały w całości wprowadzone do składu.

Artykuł 3

(6)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3.

Jednostka miary ilości określona w art. 16 ust. 2 lit. c) rozpo­ rządzenia (WE) nr 826/2008 oznacza „przechowywaną partię”, odpowiadającą ilości produktu objętej niniejszym rozporządze­ niem, o wadze co najmniej jednej tony oraz jednorodnego składu i jakości, pochodzącą z tego samego zakładu, przyjętą do przechowywania w tym samym magazynie oraz tego samego dnia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 80 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/14/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L319 - 79 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM/1/2008 z dnia 16 września 2008 r. dotycząca mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L319 - 76 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)

 • Dz. U. L319 - 73 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14)

 • Dz. U. L319 - 71 z 200829.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7317)

 • Dz. U. L319 - 68 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L319 - 59 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

 • Dz. U. L319 - 56 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L319 - 54 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L319 - 52 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L319 - 51 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L319 - 47 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L319 - 44 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 21 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

 • Dz. U. L319 - 16 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA (1)

 • Dz. U. L319 - 14 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1176/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2005 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.