Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 68

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2008-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 68

Strona 1 z 2
L 319/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2008

DYREKTYWA KOMISJI 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. d),


ekspertów w dziedzinie leśnictwa, dokonał analizy dostępnych danych z badań dotyczących ryzyka fitosani­ tarnego stwarzanego przez korę w drewnianych materia­ łach opakowaniowych. TPFQ wskazał na uzasadnienie techniczne wymogu, aby drewniane materiały opakowa­ niowe w handlu międzynarodowym nie zawierały kory, oraz na konieczność szczegółowego określenia poziomu tolerancji dotyczącego obecności małych części kory, zapewniającego utrzymanie ryzyka fitosanitarnego na akceptowalnym poziomie, i włączenia takiego wymogu do zmienionego standardu ISPM nr 15.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Specjalne wymogi dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych i drewna służącego do unierucho­ mienia lub zabezpieczenia ładunków niedrewnianych wprowadzanych do Wspólnoty określone są w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE. Podstawą ich jest Międzynarodowy Standard FAO dla Środków Fitosanitarnych (ISPM) nr 15 (Wytyczne regulujące drew­ niane materiały opakowaniowe w handlu międzynaro­ dowym) (2).

W celu ochrony terytorium Wspólnoty przed wprowa­ dzeniem szkodliwych organizmów należy dopasować wymogi wspólnotowe dotyczące obecności kory w drewnianych materiałach opakowaniowych oraz mate­ riałach sztauerskich do ustaleń technicznych TPFQ, nie czekając na przyjęcie przez Komisję IPPC ds. środków fitosanitarnych zmienionego standardu ISPM nr 15.

(6)

W związku z tym należy dostosować wymóg dotyczący okorowania do uzasadnionego technicznie poziomu tole­ rancji obecności kory.

(2)

Oprócz wymogów zatwierdzonych w standardzie ISPM nr 15, załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE zawiera wymóg, aby przywożone drewniane materiały opakowa­ niowe wytwarzane były z drewna okorowanego. Stoso­ wanie wymogu dotyczącego okorowania zostało dwa razy odroczone.

(7)

Załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(3)

Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o dokonanie przeglądu standardu ISPM nr 15 w celu włączenia wymogu, który położyłby kres obawom Wspólnoty dotyczącym ryzyka stwarzanego przez obecność kory w drewnianych materiałach opakowaniowych w handlu międzynarodowym.

(8)

(4)

Panel techniczny ds. kwarantanny leśnej (The Technical Panel on Forest Quarantine – TPFQ), ustanowiony pod auspicjami Międzynarodowej konwencji ochrony roślin (International Plant Protection Convention – IPPC), skła­ dający się z uznanych na skalę międzynarodową

Wymóg, aby drewniane materiały opakowaniowe wytwa­ rzane były z okorowanego drewna okrągłego, wprowa­ dzony dyrektywą Komisji 2006/14/WE (3), zmieniającą załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE, będzie stoso­ wany od dnia 1 stycznia 2009 r. Dlatego konieczne jest, aby środki przewidziane w niniejszej dyrektywie były stosowane także od dnia 1 stycznia 2009 r. Aby umoż­ liwić krajom trzecim dokonanie niezbędnych przysto­ sowań, wymóg dotyczący kory należy jednak stosować od dnia 1 lipca 2009 r.

(9)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) ISPM (Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych) nr 15, marzec 2002, FAO, Rzym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 319 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 80 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/14/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L319 - 79 z 200829.11.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM/1/2008 z dnia 16 września 2008 r. dotycząca mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L319 - 76 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2008 r. określająca zasady składania wspólnych zamówień w Eurosystemie (EBC/2008/17)

 • Dz. U. L319 - 73 z 200829.11.2008

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 października 2008 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Słowacji (EBC/2008/14)

 • Dz. U. L319 - 71 z 200829.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7317)

 • Dz. U. L319 - 59 z 200829.11.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

 • Dz. U. L319 - 56 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1186/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L319 - 54 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1185/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów skarpa w Morzu Czarnym przez statki pływające pod banderą Bułgarii

 • Dz. U. L319 - 52 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1184/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L319 - 51 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1183/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L319 - 49 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1182/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L319 - 47 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1181/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L319 - 44 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające system przekazywania informacji w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji Rosyjskiej (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 21 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1179/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalające szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy Rady 2008/55/WE w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z tytułu niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

 • Dz. U. L319 - 16 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1178/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1503/2006 i (WE) nr 657/2007 w zakresie zmian w następstwie rewizji klasyfikacji statystycznych NACE i CPA (1)

 • Dz. U. L319 - 14 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1177/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L319 - 1 z 200829.11.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1176/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 713/2005 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.