Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Walonii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6643)

Data ogłoszenia:2008-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 21

Strona 1 z 3
6.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Walonii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6643)


(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2008/96/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

Odstępstwo to dotyczy zamiaru zezwolenia przez Belgię na stosowanie w Walonii 230 kg azotu na hektar rocznie pochodzącego z odchodów zwierzęcych w określonych gospodarstwach rolnych, w których co najmniej 48 % powierzchni stanowią użytki zielone. Stosowanie azotu z nawozu naturalnego na użytkach zielonych nie przekroczyłoby 230 kg na hektar rocznie, a w przypadku roślin uprawnych we wspomnianych gospodarstwach nie przekroczyłoby poziomu 115 kg azotu na hektar rocznie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkowskie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w załączniku III pkt 2 akapit drugi zdanie pierwsze i jego lit. a) do dyrektywy 91/676/EWG, muszą one być ustalone tak, by nie stanowiły przeszkody w realizacji celów określonych w art. 1 wymienionej dyrektywy i muszą być uzasadnione na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład tak jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

W Walonii strefy podatne ze względu na azot, wyznaczone zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/676/EWG, obejmują około 42 % terytorium całego regionu i 54 % wszystkich użytków rolnych.

(5)

Szacuje się, że niniejsze odstępstwo dotyczy około 500 gospodarstw rolnych odpowiadających 5,6 % całkowitej liczby gospodarstw w strefach podatnych ze względu na azot i 3 % użytków rolnych.

(6) (2)

Belgia złożyła wniosek do Komisji o przyznanie odstępstwa na mocy załącznika III pkt 2 akapit trzeci do dyrektywy 91/676/EWG w odniesieniu do regionu Walonii.

(1) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Belgia przyjęła w odniesieniu do Walonii prawodawstwo wprowadzające w życie dyrektywę 91/676/EWG – „Rozporządzenie rządu Walonii z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające Księgę II Kodeksu Ochrony Środowiska ustanawiającego Kodeks Wodny w zakresie zrównoważonego zarządzania azotem w rolnictwie” – mające również zastosowanie do odstępstwa, o przyznanie którego złożono wniosek.

L 32/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2008

(7)

Przedstawione dane dotyczące jakości wody w Walonii w 2005 r. pokazują, że średnie stężenie azotu w wodach powierzchniowych w strefach podatnych ze względu na azot wynosi 16,7 mg/L przy stale utrzymującym się lub malejącym poziomie w 84 % miejsce monitorujących w latach 2001–2005. W 2005 r. średnie stężenie azotu w wodach gruntowych wynosiło 24,8 mg/L przy stale utrzymującym się lub malejących poziomie w 74 % miejsc monitorowania w okresie od 2001 do 2005 r.

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a) „hodowle bydła” oznaczają gospodarstwa rolne, na które przypadają więcej niż trzy sztuki zwierząt gospodarskich, z których dwie trzecie stanowi bydło;

(8)

Średnia dawka na hektar azotu pochodzącego z nawozu naturalnego zmniejszyła się o 12 % od 1990 r. i w 2004 r. wyniosła 101 kg/ha użytków rolnych, z czego 94 % pochodziło z odchodów bydła, 3 % z odchodów świń i 2 % z odchodów drobiu. Średnie stosowanie nawozów chemicznych zmniejszyło się od 1990 r. w odniesieniu zarówno do azotu jak i fosforanów, odpowiednio o 19 % i 49 % i w 2004 r. wyniosło średnio 109 kg/ha i 28 kg/ha odpowiednio azotu i fosforanu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 31 z 20086.2.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/361/WE z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L32 - 25 z 20086.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 324) (1)

 • Dz. U. L32 - 3 z 20086.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

 • Dz. U. L32 - 1 z 20086.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.