Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 324) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 25

Strona 1 z 3
6.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 324)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/97/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie bądź ich części lub regiony mogą być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła pod warunkiem, że spełniają one pewne warunki ustanowione w tej dyrektywie.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności pkt 4 części I załącznika A, pkt 7 części II załącznika A i pkt E części I załącznika D,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności sekcję II rozdziału I załącznika A,

Wykazy regionów państw członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. przyznającej status bydła oficjalnie uznanego za wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (4).

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie właściwych warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do prowincji Vercelli w regionie Piemont oraz prowincji Piza i Pistoia w regionie Toskania, w celu uznania tych prowincji za regiony Włoch oficjalnie wolne od gruźlicy.

(1)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status państw członkowskich lub regionów oficjalnie wolnych od choroby (3) zawiera wykaz państw członkowskich i regionów uznanych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis), zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

(6)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na spełnienie właściwych warunków przewidzianych w dyrektywie 64/432/EWG, w odniesieniu do prowincji Brindisi w regionie Apulia oraz do regionu Toskania, w celu uznania tej prowincji i tego regionu za regiony Włoch oficjalnie wolne od brucelozy.

(2)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację potwierdzającą stosowanie się do warunków określonych w sekcji II pkt 1 lit. b) rozdziału I załącznika A do dyrektywy 91/68/EWG w odniesieniu do prowincji Latina i Rzym w regionie Lacjum oraz do regionu Wenecja Euganejska. W rezultacie wyżej wymienione prowincje i region powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis).

(7)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Włochy przedmiotowe prowincje i region powinny zostać uznane za oficjalnie wolne odpowiednio od gruźlicy bydła i brucelozy bydła.

(8)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 352). (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, s. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/399/WE (Dz.U. L 150 z 12.6.2007, s. 11).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 31 z 20086.2.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/361/WE z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L32 - 21 z 20086.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Walonii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6643)

 • Dz. U. L32 - 3 z 20086.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

 • Dz. U. L32 - 1 z 20086.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.