Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

Data ogłoszenia:2008-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 3

Strona 1 z 15
6.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 i 40,


1255/1999 oraz warunki jakości i wyglądu, które należy określić. Należy również określić metody przeprowadzania analiz oraz szczegółowe zasady dokonywania kontroli jakości oraz, jeżeli wymagają tego okoliczności, należy ustanowić przepis dotyczący kontroli radioaktywności masła, łącznie z ustanowieniem w stosownych przypadkach maksymalnego poziomu radioaktywności w drodze przepisów wspólnotowych. Jednakże należy umożliwić państwom członkowskim autoryzację systemu samokontroli, z zastrzeżeniem pewnych warunków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/1999 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1152/2007 z dnia 26 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (3) zmieniono przepisy dotyczące interwencji i prywatnego przechowywania masła i śmietany. W świetle tych ustaleń oraz w świetle nabytego doświadczenia właściwe jest wniesienie zmian oraz, tam gdzie jest to konieczne, uproszczenie szczegółowych zasad kierujących interwencją na rynku masła i śmietany. Celem zapewnienia jasności należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 2771/1999 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

W celu zapewnienia, że porozumienia interwencyjne funkcjonują prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków uznawania przedsiębiorstw produkcyjnych i kontroli, czy stosują się do zasad. W celu zapewnienia, że porozumienia są skuteczne, należy wprowadzić przepisy umożliwiające podjęcie działań w przypadku niespełnienia warunków. Jako że skup masła może być dokonany przez właściwy organ państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, na terytorium którego wyprodukowano masło, właściwy organ dokonujący skupu powinien w takich przypadkach mieć możliwość sprawdzenia, czy spełnione są warunki związane z jakością i wyglądem.

(5)

(2)

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ustanawia kryteria skupu masła po stałej cenie lub w drodze przetargu oraz okoliczności, w jakich skup jest zawieszany. W odniesieniu do procesu skupu należy dokonać praktycznych ustaleń. W celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi jakości oraz wyglądu masła w czasie, w którym składana jest oferta przetargowa, oraz po rozpoczęciu przechowywania masła, należy wymagać od sprzedawców złożenia pisemnego zobowiązania w tej kwestii wraz ze składaną przez nich ofertą. Ofertom powinno towarzyszyć zabezpieczenie w celu zapewnienia, że oferta będzie utrzymana, a masło o wymaganej jakości zostanie dostarczone zgodnie z ustanowionymi terminami.

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że skup powinien odbywać się w drodze procedury przetargowej. Komisja może zadecydować o zawieszeniu skupu interwencyjnego po osiągnięciu określonej ilości oferowanej do skupu. Aby Komisja była w stanie podjąć taką decyzję, należy przyjąć przepisy umożliwiające jej monitorowanie ilości masła oferowanych w ramach interwencji publicznej.

(6)

Gdy poziom ten zostanie osiągnięty, Komisja może również podjąć decyzję o kontynuacji skupu w drodze stałej procedury przetargowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 32 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 31 z 20086.2.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/361/WE z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dz. U. L32 - 25 z 20086.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła i brucelozy bydła oraz niektórych polskich regionów administracyjnych za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 324) (1)

 • Dz. U. L32 - 21 z 20086.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. przyznająca Belgii odstępstwo w odniesieniu do regionu Walonii zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6643)

 • Dz. U. L32 - 1 z 20086.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.