Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 321 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (1)

Data ogłoszenia:2008-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 321 POZ 1

Strona 1 z 7
1.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) Nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/ EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (6), wszystkie przekazywane Komisji dane statystyczne państw członkowskich, w podziale na jednostki terytorialne, powinny uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych regionalnych danych statystycznych należy określić jednostki terytorialne zgodnie z klasyfikacją NUTS.

Dyrektywa Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (2), dyrektywa Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących hodowli bydła (3) oraz dyrektywa Rady 93/25/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych prowadzonych w dziedzinie hodowli owiec i kóz (4) były wielokrotnie zmieniane. Ponieważ obecnie istnieje konieczność wprowadzenia dalszych zmian, w celu zachowania jasności powyższe akty prawne należy zastąpić jednym aktem. Aby zapewnić właściwe zarządzanie wspólną polityką rolną, zwłaszcza w kwestiach dotyczących rynków wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, baraniny i mięsa kóz oraz mięsa drobiowego, Komisja wymaga regularnego przedstawiania danych dotyczących trendów w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w produkcji mięsa. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 517/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (5) przewiduje prowadzenie do roku 2007 programu badań statystycznych Wspólnoty w celu uzyskania danych statystycznych dotyczących struktury gospodarstw rolnych.

(5)

Aby nie nakładać na państwa członkowskie nadmiernych obciążeń, wymogi dotyczące danych regionalnych nie powinny wykraczać poza wymogi przewidziane w dotychczasowych przepisach (chyba że w międzyczasie powstaną nowe poziomy regionalne), a dostarczanie danych regionalnych należy uznać za nieobowiązkowe, w przypadku gdy liczba zwierząt gospodarskich w danym regionie nie przekracza określonego progu.

(2)

(6)

Aby ułatwić wdrażanie niniejszego rozporządzenia, niezbędna jest ścisła współpraca państw członkowskich i Komisji, szczególnie z pomocą Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych, powołanego na mocy decyzji Rady 72/279/EWG. (7)

(3)

(7)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 października 2008 r. (2) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 1. (3) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 5. (4) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, s. 10. (5) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, s. 1.

Aby zapewnić niezakłócone odejście od systemu stosowanego na mocy dyrektyw 93/23/EWG, 93/24/EWG i 93/25/ EWG, niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić ustanowienie odstępstwa na okres trwający nie dłużej niż rok, a w przypadku owiec nie dłużej niż dwa lata, przysługujący państwom członkowskim, w których zastosowanie niniejszego rozporządzenia do ich krajowych systemów

(6) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1. (7) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 321 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 14 z 20081.12.2008

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (1)

  • Dz. U. L321 - 0 z 20081.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.