Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 321 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (1)

Data ogłoszenia:2008-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 321 POZ 14

Strona 1 z 14
L 321/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2008

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Informacje statystyczne na temat różnych metod produkcji rolnej na poziomie pojedynczych gospodarstw rolnych są niewystarczające. W związku z tym, aby dostarczyć dodatkowych danych statystycznych umożliwiających opracowanie polityki rolno-środowiskowej oraz poprawę jakości wskaźników rolno-środowiskowych, należy usprawnić gromadzenie informacji na temat metod produkcji rolnej w powiązaniu z informacjami uzyskanymi z badania struktury gospodarstw rolnych.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych (2) przewiduje program prowadzenia badań wspólnotowych w celu dostarczania statystyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do 2007 r. Program badań struktury gospodarstw rolnych prowadzonych w całej Wspólnocie począwszy od lat 1966/67, należy kontynuować w celu badania tendencji na poziomie Wspólnoty. Dla zachowania przejrzystości rozporządzenie (EWG) nr 571/88 powinno zostać zastąpione niniejszym rozporządzeniem. W celu uaktualnienia podstawowych rejestrów gospodarstw rolnych i uzyskania innych informacji wymaganych dla odpowiedniego warstwowania w badaniach reprezentacyjnych istnieje konieczność przeprowadzania spisu gospodarstw rolnych we Wspólnocie przynajmniej co dziesięć lat. Ostatni spis przed przyjęciem niniejszego rozporządzenia odbył się w latach 1999/2000. Istnieje konieczność gromadzenia danych na temat wdrażania środków związanych z rozwojem obszarów wiejskich, określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/ 2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (3). W konkluzjach z dnia 19 grudnia 2006 r. na temat wskaźników rolno-środowiskowych Rada uznała, że istnieje zapotrzebowanie na porównywalne dane dotyczące działalności rolnej, uzyskiwane na odpowiednim poziomie geograficznym i obejmujące całą Wspólnotę. Rada zwróciła się do Komisji o podjęcie środków określonych w komunikacie Komisji z dnia 15 sierpnia 2006 r. (4), które obejmują opracowanie danych statystycznych dotyczących zwłaszcza praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych oraz wykorzystania środków produkcji w rolnictwie.

(7)

(2)

Porównywalne statystyki dotyczące struktury gospodarstw rolnych pochodzące ze wszystkich państw członkowskich są istotne dla określenia rozwoju polityki rolnej we Wspólnocie. Dlatego też w odniesieniu do badanych cech należy w miarę możliwości stosować standardowe klasyfikacje i wspólne definicje.

(8)

(3)

Przeprowadzenie w roku 2010 badania struktury gospodarstw rolnych, a w roku 2011 dziesięcioletniego spisu ludności stanowiłoby znaczne obciążenie dla służb statystycznych państw członkowskich, gdyby terminy realizacji w terenie tych dwóch istotnych badań się pokrywały. Należy zatem wprowadzić odstępstwo umożliwiające państwom członkowskim przeprowadzenie badania struktury gospodarstw rolnych w roku 2009.

(9)

(4)

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (5) stanowi ramy odniesienia dla przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza w odniesieniu do poszanowania norm bezstronności, rzetelności, odpowiedniości, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych oraz przejrzystości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 321 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L321 - 1 z 20081.12.2008

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (1)

  • Dz. U. L321 - 0 z 20081.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.