Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 1

Strona 1 z 17
3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

(4)

Jak określono w motywie 14 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, dochodzenie w sprawie dumpingu oraz szkody obejmowało okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. („okres objęty dochodze­ niem” – „OD”). W odniesieniu do tendencji mających znaczenie dla oceny szkody, Komisja przeprowadziła analizę danych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”).

B. DALSZA PROCEDURA

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

W następstwie nałożenia tymczasowych ceł antydumpin­ gowych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z ChRL niektóre z zainteresowanych stron przedłożyły pisemne uwagi. Strony, które zwróciły się z wnioskiem o złożenie ustnych wyjaśnień, otrzymały taką możliwość.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) A. ŚRODKI TYMCZASOWE (1)

Dnia 4 września 2007 r. Komisja opublikowała zawiado­ mienie (2) o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty kwasu cytryno­ wego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). W dniu 3 czerwca 2008 r. Komisja nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 488/2008 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”), tymczasowe cło anty­ dumpingowe na przywóz kwasu cytrynowego pochodzą­ cego z ChRL.

Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do sformu­ łowania ostatecznych ustaleń. Komisja w szczególności zintensyfikowała te działania prowadzone podczas dochodzenia, które dotyczyły interesu Wspólnoty. W związku z powyższym po wprowadzeniu środków tymczasowych przeprowadzono dodatkową wizytę wery­ fikacyjną na terenie następującego użytkownika kwasu cytrynowego w Unii Europejskiej:

— Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough (Zjednoczone Królestwo) i Nowy Dwór Mazowiecki (Polska).

(2)

Zwraca się uwagę, że postępowanie wszczęto w wyniku skargi złożonej przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) („skarżący”) w imieniu producenta reprezentującego znaczną część (w tym przypadku ponad 25 %) całkowitej produkcji kwasu cytrynowego we Wspólnocie.

Ponadto, jak wyjaśniono szczegółowo w motywie 11, przeprowadzono wizyty weryfikacyjne w zakładach następujących producentów eksportujących:

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. C 205 z 4.9.2007, s. 14. (3) Dz.U. L 143 z 3.6.2008, s. 13.

— Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. („Laiwu Taihe”), Laiwu, prowincja Shandong,

L 323/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2008

— Weifang Ensign Industry Co. Ltd. („Weifang Ensign”), Changle, prowincja Shandong.

(6)

Wszystkie strony powiadomiono o zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z ChRL oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczasowego. Oprócz tego zaintereso­ wanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych infor­ macji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 20083.12.2008

  Decyzja Rady 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L323 - 65 z 20083.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/900/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/107/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L323 - 62 z 20083.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 33 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L323 - 31 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L323 - 28 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L323 - 26 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2009 r.

 • Dz. U. L323 - 24 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego na obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L323 - 22 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L323 - 20 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L323 - 18 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Scottish Farmed Salmon (ChOG))

 • Dz. U. L323 - 16 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 0 z 20083.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.