Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 31

3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/31

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regula­ cyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do przyjmo­ wania środków o zasięgu ogólnym, mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawo­ wego przyjętego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub uzupełnienie aktu nowymi elementami innymi niż istotne.


uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (6) dotyczącym decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała zastosowanie do aktów przyjętych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, które weszły już w życie, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie ze stosownymi procedurami.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

Komisja powinna zostać w szczególności upoważniona do zmiany niektórych załączników do dyrektywy 79/409/EWG w kontekście postępu naukowo-technicz­ nego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne dyrektywy 79/409/EWG, między innymi poprzez jej uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połą­ czoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Dyrektywa 79/409/EWG powinna zatem zostać odpo­ wiednio zmieniona.

(1)

Dyrektywa Rady 79/409/EWG (3) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (4).

(6)

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 46. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 27 października 2008 r. (3) Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1. (4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

Ponieważ zmiany do dyrektywy 79/409/EWG wprowa­ dzane niniejszą dyrektywą są natury technicznej i dotyczą wyłącznie procedury komitetu, nie wymagają one transpozycji przez państwa członkowskie. Nie ma więc potrzeby ustanawiania przepisów z tym związa­ nych,

(5) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11. (6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

L 323/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2008

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 79/409/EWG wprowadza się następujące zmiany:

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.”. Artykuł 2

1) artykuł 15 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 15 Przyjmowane są wszelkie zmiany, jakie są niezbędne do dostosowania załączników I i V do postępu naukowo-tech­ nicznego, oraz zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 4 akapit drugi. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”; 2) artykuł 17 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 17 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Dostoso­ wania do Postępu Naukowo-Technicznego.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 19 listopada 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 20083.12.2008

  Decyzja Rady 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L323 - 65 z 20083.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/900/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/107/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L323 - 62 z 20083.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 33 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L323 - 28 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L323 - 26 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2009 r.

 • Dz. U. L323 - 24 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego na obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L323 - 22 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L323 - 20 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L323 - 18 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Scottish Farmed Salmon (ChOG))

 • Dz. U. L323 - 16 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 0 z 20083.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.