Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 33

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 33

Strona 1 z 26
3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/33

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI i RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Jednolity poziom szkolenia mającego na celu przyznanie świadectw uprawnień zawodowych marynarzom powi­ nien zostać zapewniony w interesie bezpieczeństwa na morzu.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (5) znajduje zastosowanie do zawodów morskich objętych niniejszą dyrektywą. Pomoże ona wspierać zgodność ze zobowiązaniami określonymi w Traktacie, znoszącymi przeszkody w zakresie swobodnego przepływu osób i usług między państwami członkowskimi.

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(6)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

Wzajemne uznawanie dyplomów i świadectw przewi­ dziane na podstawie dyrektywy 2005/36/WE nie zapewnia zawsze znormalizowanego poziomu wyszko­ lenia wszystkich marynarzy odbywających służbę na pokładzie statków pod banderą państwa członkowskiego. Jednakże jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeń­ stwa na morzu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Dyrektywa 2001/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Ze względu na nowe zmiany tej dyrektywy, dla zachowania przejrzystości, przepisy te powinny zostać przekształcone.

Istotne jest w związku z tym określenie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy we Wspólnocie. Ten poziom powinien opierać się na standardach dotyczących szkolenia uzgodnionych już na poziomie międzynaro­ dowym, tj. Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świa­ dectw oraz pełnienia wacht Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (konwencja STCW) z 1978 r., zmienionej w 1995 r. Wszystkie państwa członkowskie są stronami tej konwencji.

(2)

Działania, jakie mają być podjęte na poziomie wspólno­ towym w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczeniu morza, powinny być zgodne z zasadami i normami uzgodnionymi na forum międzynarodowym.

(8)

Państwa członkowskie mogą określić standardy wyższe od minimalnych standardów określonych w konwencji STCW i niniejszej dyrektywie.

(9) (3)

W celu utrzymania i rozwijania poziomu wiedzy oraz umiejętności w sektorze morskim Wspólnoty konieczne jest zwrócenie odpowiedniej uwagi na szkolenie morskie i status marynarzy we Wspólnocie.

(1) Dz.U. C 151 z 17.6.2008, s. 35. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. (3) Dz.U. L 136 z 18.5.2001, s. 17. (4) Zob. załącznik III część A.

Prawidła konwencji STCW załączone do niniejszej dyre­ ktywy powinny zostać uzupełnione o obowiązkowe przepisy zawarte w części A Kodu dotyczącego wyszko­ lenia członków załóg, wydawania dyplomów oraz pełnienia wacht (kodu STCW). Część B kodu STCW zawiera zalecane wytyczne mające na celu wsparcie stron konwencji STCW oraz podmiotów włączonych w jej wykonywanie, stosowanie lub wprowadzanie w życie jej środków celem pełnej realizacji konwencji w sposób jednolity.

(5) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.

L 323/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 323 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 66 z 20083.12.2008

  Decyzja Rady 2008/901/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. dotycząca niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L323 - 65 z 20083.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/900/WPZiB z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/107/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L323 - 62 z 20083.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 31 z 20083.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/102/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L323 - 28 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1186/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L323 - 26 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2009 r.

 • Dz. U. L323 - 24 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego na obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Estonii

 • Dz. U. L323 - 22 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach WE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L323 - 20 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L323 - 18 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Scottish Farmed Salmon (ChOG))

 • Dz. U. L323 - 16 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20083.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1193/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu ceł tymczasowych nałożonych na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L323 - 0 z 20083.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.