Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 325 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1167/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

Data ogłoszenia:2008-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 325 POZ 1

Strona 1 z 143
3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1167/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające i aktualizujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,


wiednimi obowiązkami i zobowiązaniami oraz wszelkimi ich zmianami, jakie każde państwo członkowskie przyjęło jako członek odpowiednich międzynarodowych reżimów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli eksportu, lub w drodze ratyfikacji odpowiednich traktatów międzynarodowych.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zmienić załączniki I i IV do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 w celu uwzględnienia zmian przyjętych przez porozumienie z Wassenaar, Grupę Australijską oraz Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych od czasu ostatnich zmian wprowadzonych w tych załącznikach rozporządzeniem (WE) nr 1183/2007 (2).

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1334/2000 (1) wymaga się, aby produkty podwójnego zastosowania (w tym oprogramowanie i technologia) podlegały skutecznej kontroli przy wywozie ze Wspólnoty.

(5)

W celu ułatwienia stosowania odesłań przez organy kontroli eksportu i podmioty gospodarcze należy opublikować uaktualnioną i skonsolidowaną wersję załączników do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000.

(2)

W celu umożliwienia państwom członkowskim i Wspólnocie przestrzegania zobowiązań międzynarodowych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 ustanawia się wspólny wykaz produktów i technologii podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 tego rozporządzenia, który wdraża uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym kontrolę podwójnego zastosowania, w tym porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupę Australijską oraz Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1334/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 przewiduje, że załączniki I i IV są aktualizowane zgodnie z odpo-

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Dz.U. L 278 z 22.10.2007, s. 1.

(1) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, s. 1.

L 325/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

3.12.2008

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzydziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 24 października 2008 r. W imieniu Rady

M. ALLIOT-MARIE

Przewodniczący

3.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA Niniejszy wykaz wprowadza uzgodnioną na poziomie międzynarodowym kontrolę produktów i technologii podwójnego zastosowania, w tym przez porozumienie z Wassenaar, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupę Australijską i Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC).

L 325/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI

3.12.2008

Uwagi Definicje Akronimy i skróty Kategoria 0 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 Kategoria 6 Kategoria 7 Kategoria 8 Kategoria 9 Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe Materiały, substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny” Przetwarzanie materiałów Elektronika Komputery Telekomunikacja i „ochrona informacji” Czujniki i lasery Nawigacja i awionika Urządzenia okrętowe Kosmonautyka, aeronautyka, napęd

3.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 325 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.