Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 12

Strona 1 z 12
L 326/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wane środowisko. Nie wyklucza on również możliwości przyjęcia wytycznych ustanowionych i aktualizowanych przez Komisję, w szczególności wówczas, gdy jest to konieczne do zapewnienia interoperacyjności metadanych.


uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 5 ust. 4,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Konieczne jest opracowanie i stosowanie instrukcji doty­ czących walidacji metadanych zgodnie z dyrektywą 2007/2/WE w zakresie warunków i przewidywanej licz­ ności każdego elementu metadanych, to znaczy tego, czy należy oczekiwać, że wartość danego elementu w rekordzie metadanych zawsze wystąpi, może wystąpić tylko jeden raz, czy też może pojawiać się częściej niż jeden raz.

(1)

Dyrektywa 2007/2/WE ustanawia ogólne zasady doty­ czące tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej. Z uwagi na to, że dla właś­ ciwego funkcjonowania tej infrastruktury konieczne jest, aby użytkownik był w stanie znaleźć zbiory danych prze­ strzennych i usługi danych przestrzennych oraz ustalić, czy mogą one zostać wykorzystane i w jakim celu, państwa członkowskie powinny zapewnić opisy tych zbiorów i usług w formie metadanych. Ponieważ tego rodzaju metadane powinny być kompatybilne i możliwe do wykorzystania w kontekście wspólno­ towym i transgranicznym, konieczne jest ustanowienie zasad dotyczących metadanych stosowanych do opisy­ wania zbiorów danych przestrzennych i usług odpowia­ dających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

(4)

W celu zapewnienia interoperacyjności metadanych w kontekście wielojęzycznym konieczne jest określenie dziedziny wartości każdego elementu metadanych oraz zapewnienie możliwości przyjmowania przez nią postaci dowolnego tekstu, dat, kodów wynikających z międzynarodowych norm, takich jak kody języków, słowa kluczowe pochodzące z list kontrolowanych lub słowników synonimów czy łańcuchów znaków.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

(2)

Określenie zbioru elementów metadanych jest niezbędne w celu umożliwienia identyfikacji zasobu informacji, dla którego tworzone są metadane, jego klasyfikacji i położenia geograficznego oraz odniesienia czasowego, jakości i ważności, zgodności z przepisami wykona­ wczymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług, ograniczeń w zakresie dostępu i użytkowania, jak również organizacji odpowiedzialnej za dany zasób. Elementy metadanych odnoszące się do samego zapisu metadanych są również konieczne do monitorowania aktualizacji utworzonych metadanych, a także identyfikacji organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywanie metadanych. Jest to mini­ malny zbiór elementów metadanych niezbędny do speł­ nienia wymogów dyrektywy 2007/2/WE i nie stanowi on przeszkody, aby organizacje szerzej dokumentowały zasoby informacji, wykorzystując w tym celu dodatkowe elementy pozyskane zgodnie z międzynarodowymi normami lub praktykami przyjętymi przez zaintereso­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie tworzenia i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dotyczących tematów wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 35 z 20084.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6281) (1)

 • Dz. U. L326 - 31 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L326 - 7 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L326 - 5 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV, wodach WE obszaru IIa i części obszaru IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L326 - 3 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L326 - 1 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 0 z 20084.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.