Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6281) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 2
Komisja poprosiła powiadamiającego o przedstawienie uwag w odniesieniu do wyników przeglądu oraz o poinformowanie jej, czy powiadamiający nadal chce utrzymać wniosek o wydanie zezwolenia dla substancji. Powiadamiający przedstawił uwagi, które zostały dokładnie zbadane. Jednak pomimo argumentów przed­ stawionych przez powiadamiającego nie udało się rozwiać istniejących obaw, a oceny dokonane na podstawie przedłożonych informacji, poddanych ewaluacji w ramach posiedzeń ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, nie wykazały, że można oczekiwać, by w ramach proponowanych warunków stosowania środki ochrony roślin zawierające napropamid zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG. Nie należy zatem włączać napropamidu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające napropamid zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odna­ wiane oraz aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produkty. Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkow­ skie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających napropamid powinien być ograniczony do dwunastu miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wege­ tacyjny, tak by rolnicy mieli dostęp do środków ochrony roślin zawierających napropamid przez 18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.


(10)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla napropamidu, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, do której szczegółowe przepisy wykonawcze ustanowiono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 33/2008 (1), w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(11)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Napropamidu nie włącza się jako substancji czynnej do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 2 Państwa członkowskie dopilnowują, aby: a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające napropamid zostały wycofane do dnia 7 maja 2009 r.; b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające napropamid nie były udzielane ani odnawiane począwszy od daty publi­ kacji niniejszej decyzji. Artykuł 3 Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 7 maja 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(7)

(8)

(9)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 31 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L326 - 12 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (1)

 • Dz. U. L326 - 7 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L326 - 5 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV, wodach WE obszaru IIa i części obszaru IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L326 - 3 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L326 - 1 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 0 z 20084.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.