Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 7

Strona 1 z 2
4.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1204/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności” przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami

(Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


gwarantowane. Wskutek wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 509/2006 rejestr ten został zastąpiony Rejes­ trem gwarantowanych tradycyjnych specjalności, określo­ nym w art. 3 tego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Zarejestrowane w ten sposób nazwy uprawniają do używania adnotacji „gwarantowana tradycyjna specjal­ ność”, która jest dla nich zastrzeżona.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal­ nościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4 i ust. 5 akapit drugi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Określenie „Serrano” jest uważane jako specyficzne samo w sobie zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 509/2006, tzn. jest ono nieprzetłumaczalne. Musi z tego powodu być stosowane w postaci, w jakiej występuje. Ponadto określenie „Serrano” jest zarejestro­ wane bez uszczerbku dla stosowania określenia „góra”. Nie ma konfliktu między tymi dwoma pojęciami.

(6) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2301/97 z dnia 20 listo­ pada 1997 r. w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru świadectw o szczególnym charakterze przewi­ dzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać ujednolicone.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (4) państwa członkowskie prze­ kazały Komisji wnioski o zarejestrowanie niektórych nazw jako świadectw o szczególnym charakterze.

W odniesieniu do nazw „Leche certificada de Granja” oraz „Traditional Farmfresh Turkey” ochrony zażądano jedynie dla hiszpańskiej wersji nazwy „Leche certificada de Granja” oraz dla angielskiej wersji nazwy „Traditional Farmfresh Turkey”. Z tego względu zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezen­ tacji i reklamy środków spożywczych (5), jeżeli te dwa produkty trafiają do sprzedaży, ich etykiety muszą zawierać w innych językach, od razu tuż obok nazwy, której to dotyczy, wyrazy: „według tradycji hiszpańskiej” lub jego odpowiednik dla pierwszego produktu oraz jego odpowiednik „według tradycji brytyjskiej” dla drugiego produktu.

(7)

(3)

Nazwy te mogły zostać wpisane do Rejestru świadectw o szczególnym charakterze i z tego względu podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako tradycyjne specjalności

Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1. Dz.U. L 319 z 21.11.1997, s. 8. Zob. załącznik II. Dz.U. L 208 z 24.7.1992, s. 9.

(1) (2) (3) (4)

Jeśli chodzi o nazwę „Traditional Farmfresh Turkey”, zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE, etykieta, a szczególnie informacja przeznaczona dla konsumenta nie może w żadnym wypadku prowadzić do pomieszania pojęć z terminami ustanowionymi dla wskazywania typów gospodarowania w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowa­ dzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozpo­ rządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych mięsa drobiowego (6),

(5) Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29. (6) Dz.U. L 143 z 7.6.1991, s. 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 326 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 35 z 20084.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. dotycząca niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6281) (1)

 • Dz. U. L326 - 31 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 24 do dnia 28 listopada 2008 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L326 - 12 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (1)

 • Dz. U. L326 - 5 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV, wodach WE obszaru IIa i części obszaru IIIa nienależącej ani do Skagerrak, ani do Kattegat przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L326 - 3 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L326 - 1 z 20084.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 0 z 20084.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.