Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

Data ogłoszenia:2008-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 1

5.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i art. 299 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),


(5) (4)

zainteresowane stocznie mają produkcyjne, pełne wdrożenie nego osiągniętego w Radzie 2006 r. przed dniem 31 grudnia

ograniczone zdolności porozumienia politycz­ w dniu 19 czerwca 2008 r. jest niemożliwe.

Należy zatem przedłużyć do 2011 roku termin ważności odstępstwa określony w art. 2 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004.

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (2) zezwala na odstępstwa od art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybo­ łówstwa (3). Artykuł ten ustanawia ogólny system zarzą­ dzania wprowadzaniem statków do floty oraz ich wyco­ fywaniem. Artykuł 2 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 ustala termin ważności odstępstwa od systemu wprowa­ dzania/wycofywania dla statków rybackich, które otrzy­ mały pomoc publiczną na odnowienie. Termin ten został początkowo ustalony na dzień 31 grudnia 2007 r., a następnie przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. w następstwie porozumienia politycznego osiągniętego w Radzie w dniu 19 czerwca 2006 r. w sprawie Euro­ pejskiego Funduszu Rybackiego. Akt Komisji, zezwalający zainteresowanym państwom członkowskim na przyznanie pomocy państwa, został przyjęty później niż przewidywano. Z uwagi na fakt, że

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 639/2004,

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 639/2004 wprowadza się następu­ jące zmiany:

1) artykuł 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

(2)

„5. bez względu na pkt 3, dla statków rybackich, które otrzymały pomoc publiczną na odnowę, odstępstwo w ust. 1 lit. a) przestaje być stosowane trzy lata po przyznaniu pomocy publicznej na odnowę, a w każdym przypadku nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r.”;

2) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

(3)

„Artykuł 6 Sprawozdawczość Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wprowadzania w życie niniejszego rozpo­ rządzenia nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 r.”.

(1) Opinia z dnia 21 października 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 9. (3) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

L 327/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 47 z 20085.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 311 z 14.12.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

 • Dz. U. L327 - 27 z 20085.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 24 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

 • Dz. U. L327 - 22 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296) (1)

 • Dz. U. L327 - 21 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L327 - 19 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejek wizowych

 • Dz. U. L327 - 18 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L327 - 15 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

 • Dz. U. L327 - 9 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Dz. U. L327 - 7 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (1)

 • Dz. U. L327 - 5 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L327 - 3 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 0 z 20085.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.