Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 22

L 327/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2008

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/907/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c),

(4)

gwarancji zdrowotnych obowiązujących przy przemie­ szczaniu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego należy dokonać odniesienia do warunków zdrowotnych ustanowionych w decyzji 92/260/EWG. Decyzja ta wymaga miedzy innymi okreś­ lonego przebywania w kraju wysyłki. Przebywanie w państwie członkowskim albo w niektórych wymienio­ nych państwach trzecich może być brane pod uwagę przy obliczaniu przedmiotowego okresu, pod warunkiem iż spełnione są co najmniej te same wymagania zdro­ wotne.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Decyzja Komisji 94/467/WE z dnia 13 lipca 1994 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trze­ ciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 91/496/EWG (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać ujednolicona.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Zwierzęta z rodziny koniowatych przewożone z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego muszą pocho­ dzić z państwa trzeciego wymienionego w załączniku I do decyzji 92/260/EWG.

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 91/496/EWG konieczne jest ustanowienie gwarancji zdrowotnych dotyczących transportu zwierząt z jednego państwa trze­ ciego do innego państwa trzeciego. Natrafiono na pewne problemy związane z przemieszczeniem zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego.

(3)

Decyzja Komisji 92/260/EWG (4) ustanowiła warunki zdrowotne dla zwierząt i świadectwa weterynaryjne wymagane dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni. Warunki te zapewniają wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące wspólnotowego stanu zdrowia. Do

Dz.U. L 268 z Dz.U. L 190 z Zob. załącznik Dz.U. L 130 z 24.9.1991, s. 56. 26.7.1994, s. 28. I. 15.5.1992, s. 67.

2. Zwierzęta z rodziny koniowatych określone w ust. 1 muszą posiadać świadectwo zatytułowane „Świadectwo tranzy­ towe dla transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego”. Świadectwo to musi zawierać sekcje I, II i III świadectwa zdrowia, z wyjątkiem lit. e) ppkt (v), właściwego dla państwa trzeciego pochodzenia wymienionego w załączniku II do decyzji 92/260/EWG. Ponadto musi składać się z następujących sekcji: „IV. Zwierzęta z rodziny koniowatych pochodzące z: ...................................................................................................... (państwo) i przewożone do: ....................................................................... (państwo) V. Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii: .........”

(1) (2) (3) (4)

5.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/23

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2 i wyłącznie w przypadku zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych wykaz państw w świadectwach A, B, C, D oraz E, sekcja III lit. d) tiret trzecie w załączniku II do decyzji 92/260/EWG zastę­ puje się wykazem państw trzecich z grup A–E załącznika I do tej decyzji. Artykuł 2 Decyzja 94/467/WE zostaje uchylona. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I UCHYLONA DECYZJA I WYKAZ JEJ KOLEJNYCH ZMIAN

Decyzja Komisji 94/467/WE (Dz.U. L 190 z 26.7.1994, s. 28). Decyzja Komisji 96/81/WE (Dz.U. L 19 z 25.1.1996, s. 53). Decyzja Komisji 2001/662/WE (Dz.U. L 232 z 30.8.2001, s. 28). Tylko artykuł 4

ZAŁĄCZNIK II TABELA KORELACJI

Decyzja 94/467/WE

Niniejsza decyzja

Artykuł 1 — Artykuł 2 — —

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Załącznik I Załącznik II

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 47 z 20085.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 311 z 14.12.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

 • Dz. U. L327 - 27 z 20085.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 24 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

 • Dz. U. L327 - 21 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L327 - 19 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejek wizowych

 • Dz. U. L327 - 18 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L327 - 15 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

 • Dz. U. L327 - 9 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Dz. U. L327 - 7 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (1)

 • Dz. U. L327 - 5 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L327 - 3 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 1 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

 • Dz. U. L327 - 0 z 20085.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.