Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

Data ogłoszenia:2008-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 24

Strona 1 z 2
L 327/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2008/908/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

się stwierdzeniem, że w przypadku podniesienia wieku bydła objętego programem monitorowania BSE z 24 do 48 miesięcy niewykryty pozostanie mniej niż jeden przypadek BSE rocznie w tych państwach członkowskich. Dnia 17 lipca 2008 r. Włochy przedłożyły Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 7 sierpnia 2008 r. Irlandia przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 13 sierpnia 2008 r. Austria przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 13 sierpnia 2008 r. Dania przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 15 sierpnia 2008 r. Zjednoczone Królestwo przed­ łożyło Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monitorowania BSE. Dnia 20 sierpnia 2008 r. Luksemburg przedłożył Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 28 sierpnia 2008 r. Niemcy przedłożyły Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 28 sierpnia 2008 r. Niderlandy przedłożyły Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 29 sierpnia 2008 r. Finlandia przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE. Dnia 29 sierpnia 2008 r. Szwecja przedłożyła Komisji wniosek o zmianę swojego rocznego programu monito­ rowania BSE.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1b akapit drugi,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono prze­ pisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania nie­ których przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Rozporządzenie to stanowi, że każde państwo członkowskie przeprowadza co roku program monitorowania TSE oparty na aktywnym i biernym nadzorze zgodnie z załącznikiem III do tego rozporzą­ dzenia.

(8)

(9) (2)

Artykuł 6 ust. 1b rozporządzenia (WE) nr 999/2001 stanowi, że państwo członkowskie, które jest w stanie wykazać poprawę sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium, w oparciu o określone kryteria, które są usta­ lane zgodnie z procedurą, o której mowa w tym artykule, może przedłożyć wniosek o zmianę swojego rocznego programu monitorowania.

(10)

(3)

Punkt 7 części I rozdziału A załącznika III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 999/2001 określa informacje, jakie należy przedłożyć Komisji, oraz kryteria epidemiolo­ giczne, jakie musi spełnić państwo członkowskie, które chce zmienić swój roczny program monitorowania.

(11)

(12)

(4)

Dnia 17 lipca 2008 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności wydał dwie opinie naukowe w sprawie zmiany systemu monitorowania BSE w niektórych państwach członkowskich. Opinie te zawierają ocenę poziomu dodatkowego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt w następstwie zastosowania zmienionego systemu monitorowania BSE w 15 państwach członkow­ skich Wspólnoty przed dniem 1 maja 2004 r. i kończą

(13)

(14)

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 47 z 20085.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 311 z 14.12.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

 • Dz. U. L327 - 27 z 20085.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 22 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296) (1)

 • Dz. U. L327 - 21 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L327 - 19 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejek wizowych

 • Dz. U. L327 - 18 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L327 - 15 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

 • Dz. U. L327 - 9 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Dz. U. L327 - 7 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (1)

 • Dz. U. L327 - 5 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L327 - 3 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 1 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

 • Dz. U. L327 - 0 z 20085.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.