Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 27

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 27

Strona 1 z 14
5.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/27

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 lit. a) oraz art. 34 ust. 2 lit. b),


wymaga od państw członkowskich sfinalizowania programu środków, w szczególności w dziedzinie wyko­ nania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności.

uwzględniając inicjatywę Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji,

(4)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska na posiedzeniu w Tampere w dniach 15 i 16 października 1999 r. podkreśliła, że zasada wzajemnego uznawania powinna stanowić w obrębie Unii podstawę współpracy sądowej zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

(5)

Wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały Konwencję Rady Europy o przekazywaniu osób skaza­ nych z dnia 21 marca 1983 r. Na mocy tej konwencji osoby skazane mogą być przekazane w celu odbycia pozostałej części kary wyłącznie do państw, których są obywatelami, oraz tylko wówczas, gdy wyrażą na to zgodę zarówno osoby skazane, jak i dane państwo. Protokół dodatkowy do tej konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r., który pod pewnymi warunkami pozwala na przekazanie danej osoby bez jej zgody, nie został ratyfi­ kowany przez wszystkie państwa członkowskie. Żaden z dokumentów nie nakłada zasadniczego obowiązku przejęcia osób skazanych w celu wykonania kary lub zastosowania innego środka.

(2)

W dniu 29 listopada 2000 r. Rada przyjęła, zgodnie z konkluzjami z posiedzenia w Tampere, program środków mających na celu wprowadzenie w życie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych (1), w którym to programie wezwała do doko­ nania oceny potrzeby wprowadzenia nowoczesnych mechanizmów wzajemnego uznawania prawomocnie orzeczonych kar polegających na pozbawieniu wolności (środek 14) oraz w zakresie rozszerzenia stosowania zasady przekazywania osób skazanych w celu objęcia nią osób posiadających miejsce pobytu w państwie człon­ kowskim (środek 16).

(3)

Program haski dotyczący wzmacniania wolności, bezpie­ czeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej (2)

(1) Dz.U. C 12 z 15.1.2001, s. 10. (2) Dz.U. C 53 z 3.3.2005, s. 1.

Prawa proceduralne w postępowaniach karnych stanowią kluczowy element zapewniający wzajemne zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie współ­ pracy sądowej. Stosunki między państwami członkow­ skimi, które cechuje szczególne wzajemne zaufanie do systemów prawnych innych państw członkowskich, umożliwiają uznanie przez państwo wykonujące decyzji podjętych przez organy państwa wydającego. Dlatego też należy przewidzieć dalszy rozwój współpracy określonej w istniejących instrumentach Rady Europy dotyczących wykonywania wyroków w sprawach karnych, w szczególności w przypadkach, gdy wyrok w sprawie karnej dotyczy obywateli Unii, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności lub środek polegający na pozbawieniu wolności w innym państwie członkowskim. Niezależnie od konieczności zapewnienia osobie skazanej odpowiednich zabezpieczeń, jej udział w postępowaniu nie powinien już dominować jego przebiegu poprzez wymaganie we wszystkich przypadkach jej zgody na przekazanie wyroku do innego państwa członkowskiego w celu jego uznania i wykonania orzeczonej kary.

L 327/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 47 z 20085.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 311 z 14.12.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

 • Dz. U. L327 - 24 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

 • Dz. U. L327 - 22 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296) (1)

 • Dz. U. L327 - 21 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L327 - 19 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejek wizowych

 • Dz. U. L327 - 18 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L327 - 15 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

 • Dz. U. L327 - 9 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Dz. U. L327 - 7 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (1)

 • Dz. U. L327 - 5 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L327 - 3 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 1 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

 • Dz. U. L327 - 0 z 20085.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.