Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 7

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (1)

Data ogłoszenia:2008-12-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 7

5.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/7

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/103/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,


Artykuł 1 Zmiana w dyrektywie 2006/66/WE

uwzględniając wniosek Komisji,

Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2006/66/WE otrzymuje brzmienie: „2. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby baterie lub akumulatory, które nie spełniają wymagań wynikających z niniejszej dyrektywy, nie były wprowadzane do obrotu po dniu 26 września 2008 r. Baterie i akumulatory, które nie spełniają wymagań wynika­ jących z niniejszej dyrektywy i które wprowadzane są do obrotu po tej dacie, wycofuje się z obrotu.”.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Trak­ tatu (2), Artykuł 2 Transpozycja a także mając na uwadze, co następuje: 1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy usta­ wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 5 stycznia 2009 r.

(1)

Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy 2006/66/WE (3) powinien zostać wyjaśniony, aby baterie i akumulatory wprowa­ dzone do obrotu zgodnie z prawem, w jakimkolwiek miejscu we Wspólnocie, przed dniem 26 września 2008 r., które nie spełniają wymagań dyrektywy, mogły pozostać w obrocie we Wspólnocie po tej dacie. Wyjaś­ nienie to zapewniłoby pewność prawną w odniesieniu do baterii wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie oraz sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Wyjaś­ nienie jest zgodne z zasadą minimalizacji wytwarzania odpadów i przyczyniłoby się do zmniejszenia obciążenia administracyjnego.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

(2)

W związku z tym dyrektywa 2006/66/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona, Artykuł 3 Wejście w życie Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opubliko­ wania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Opinia z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 października 2008 r. (3) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1.

L 327/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.12.2008

Artykuł 4 Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 19 listopada 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 327 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 47 z 20085.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (  Dz.U. L 311 z 14.12.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

 • Dz. U. L327 - 27 z 20085.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

 • Dz. U. L327 - 24 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7288)

 • Dz. U. L327 - 22 z 20085.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiająca gwarancje zdrowotne dotyczące transportu zwierząt z rodziny koniowatych z jednego państwa trzeciego do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 91/496/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6296) (1)

 • Dz. U. L327 - 21 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania dwóch członków i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L327 - 19 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca załącznik 13 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczący wypełniania naklejek wizowych

 • Dz. U. L327 - 18 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie mianowania członka i dwóch zastępców członków Komitetu Regionów z Niderlandów

 • Dz. U. L327 - 15 z 20085.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Konfederacji Szwajcarskiej

 • Dz. U. L327 - 9 z 20085.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej

 • Dz. U. L327 - 5 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L327 - 3 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1208/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L327 - 1 z 20085.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty

 • Dz. U. L327 - 0 z 20085.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.