Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy

Data ogłoszenia:2008-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 1

Strona 1 z 2
6.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1210/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 (1) (zwane dalej „rozporządzeniem”) weszło w życie dnia 31 stycznia 2008 r., a stosuje się je od dnia 1 marca 2008 r. Rozpo­ rządzenie wprowadza wolny dostęp do rynków Wspól­ noty dla wszystkich produktów pochodzących z Republiki Mołdowy (zwanej dalej „Mołdawią”), z wyjątkiem niektórych produktów rolnych wymienio­ nych w załączniku I do rozporządzenia, w odniesieniu do których wprowadzono ograniczone koncesje w postaci zwolnienia z ceł w granicach kontyngentów taryfowych bądź w postaci obniżenia ceł. Brzmienie art. 14 rozporządzenia stworzyło lukę pomiędzy stosowaniem systemu ogólnych preferencji taryfowych (zwanego dalej „GSP”), do których Mołdawia była uprawniona do czasu wejścia w życie rozporządze­ nia (WE) nr 55/2008, a stosowaniem autonomicznych preferencji handlowych (zwanych dalej „ATP”), podczas gdy rozporządzenie miało w założeniu doprowadzić do dalszego stosowania preferencji GSP w odniesieniu do wszelkiego przywozu, którego one dotyczą, do czasu wprowadzenia ATP. Zgodnie z art. 14 towary objęte GSP, będące przedmiotem wywozu do Wspólnoty w okresie od wejścia w życie ATP do rozpoczęcia stoso­ wania tego systemu, nie są objęte żadnym systemem, jeśli przed dniem 31 stycznia 2008 r. nie zawarto umowy sprzedaży i możliwe jest wykazanie, że towary opuściły Mołdawię do dnia 31 stycznia 2008 r. włącznie. W celu skorygowania tej sytuacji należy zmienić brzmienie art. 14 w taki sposób, aby odnosił się on do daty rozpo­ częcia stosowania rozporządzenia, a nie do daty jego wejścia w życie.

W trakcie przygotowań do stosowania rozporządzenia (WE) nr 55/2008 oraz do zarządzania kontyngentami wymienionymi w załączniku I do tego rozporządzenia stwierdzono kilka niezgodności pomiędzy opisami kontyngentów a odpowiadającymi im kodami CN. W celu skorygowania tych błędów należy w opisie kontyngentu nr 09.0504 usunąć wyraz „domowych”, w pozycji dotyczącej kontyngentu nr 09.0509 dodać kod CN 1001 90 99, zaś w opisie kontyngentu nr 09.0514 usunąć opis „o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj.,”. Propono­ wane poprawki nie oznaczają zakwestionowania ani zmiany metod stosowanych dla ustalenia wielkości kontyngentów dla poszczególnych grup produktów, które to metody ustalono na podstawie najlepszych wyników w wywozie w latach 2004–2006, z uwzględnieniem corocznego wzrostu odpowiadającego potencjalnemu wzrostowi zdolności produkcyjnych i wywozowych Mołdawii do roku 2012.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 55/2008. W celu umożliwienia stosowania środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu bez zbędnego opóźnienia, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

(2)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 55/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 14 ust. 1 w zdaniu wprowadzającym wyrazy „po wejściu w życie” zastępuje się wyrazami „po dacie rozpo­ częcia stosowania”;

(1) Dz.U. L 20 z 24.1.2008, s. 1.

L 328/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2008

b) w art. 14 ust. 1 lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 55 z 20086.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

 • Dz. U. L328 - 49 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7283)

 • Dz. U. L328 - 42 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. ustanawiająca wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6933) (1)

 • Dz. U. L328 - 38 z 20086.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany części 1 i 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L328 - 28 z 20086.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (1)

 • Dz. U. L328 - 26 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L328 - 20 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L328 - 18 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 9 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L328 - 7 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 5 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 0 z 20086.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.