Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Data ogłoszenia:2008-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 26

L 328/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 doty­ czące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (1), w szczególności jego art. 11 lit a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

decyzję o zmianie listy osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze powinny zostać zamro­ żone. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wymienia osoby fizyczne i prawne, organy i inne jednostki objęte zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniach 2 i 24 października oraz 10 listopada 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 32.

6.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/27

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 872/2004 wprowadza się następujące zmiany: (1) Z listy usuwa się następującą osobę fizyczną: „Charles R. Bright. Data urodzenia: 29.8.1948 r. Inne informacje: były minister finansów.” (2) Wpis „Ali Kleilat. Data urodzenia: 10.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Beirut. Narodowość: libańska.” otrzymuje brzmienie: „Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Data urodzenia: 10.7.1970 r. Miejsce urodzenia: Beirut. Narodowość: libańska. Numer paszportu: 0508734. Numer rejestru krajowego: 2016, Mazraa. Inne informacje: przedsiębiorca zaangażowany w dostarczanie broni Charlesowi Taylorowi w 2003 r. Nadal powiązany z byłym prezydentem Liberii Charlesem Taylorem.”. (3) Wpis „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data urodzenia: 27.9.1965 r. Narodowość: liberyjska. Inne informacje: była żona byłego prezydenta Charlesa Taylora. Były stały przedstawiciel Liberii w Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Były członek wyższego szczebla w rządzie Liberii.” otrzymuje brzmienie: „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data urodzenia: 27.9.1965 r. Narodowość: liberyjska. Inne informacje: a) była żona byłego prezydenta Charlesa Taylora nadal powiązana z nim; b) były stały przedstawiciel Liberii w Międzynarodowej Organizacji Morskiej; były członek wyższego szczebla w rządzie Liberii; c) obecnie rezydent w Zjednoczonym Królestwie.”. (4) Wpis „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data urodzenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Inne informacje: były prezydent Liberii.” otrzymuje brzmienie: „Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, (b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Data urodzenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Inne informacje: a) były prezydent Liberii, (b) obecnie odpowiada przed trybunałem w Hadze.”. (5) Wpis „Charles »Chuckie« Taylor (Junior). Inne informacje: syn byłego prezydenta Charlesa Taylora” otrzymuje brzmienie: „Charles Taylor (Junior) (alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Inne informacje: a) wspólnik, doradca i syn byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora nadal powiązany z nim; b) obecnie odpowiada przed sądem w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 55 z 20086.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

 • Dz. U. L328 - 49 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7283)

 • Dz. U. L328 - 42 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. ustanawiająca wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6933) (1)

 • Dz. U. L328 - 38 z 20086.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany części 1 i 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L328 - 28 z 20086.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (1)

 • Dz. U. L328 - 20 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L328 - 18 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 9 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L328 - 7 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 5 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L328 - 0 z 20086.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.