Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 28

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (1)

Data ogłoszenia:2008-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 28

Strona 1 z 8
L 328/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekono­ micznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),


(7)

W celu osiągnięcia skutecznej ochrony środowiska zachodzi szczególna potrzeba stosowania bardziej odstra­ szających sankcji w odniesieniu do działań szkodliwych dla środowiska, które zasadniczo powodują lub mogą powodować znaczne szkody dotyczące stanu powietrza, w tym stratosfery, gleby, wody, zwierząt lub roślin, bądź wpływają niekorzystnie na ochronę gatunków.

(6)

Nieprzestrzeganie nałożonego prawem obowiązku może mieć taki sam skutek jak aktywne działanie i dlatego również powinno podlegać odpowiednim sankcjom.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z tym takie postępowanie, umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa, należy uznać za przestępstwo karne na obszarze całej Wspólnoty.

Zgodnie z art. 174 ust. 2 Traktatu polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego musi stawiać sobie za cel wysoki poziom ochrony. Wspólnota jest zaniepokojona wzrostem przestępstw przeciwko środowisku i ich skutkami, które w coraz większym stopniu wykraczają poza granice państw, w których przestępstwa te są popełniane. Takie przestęp­ stwa stanowią zagrożenie dla środowiska i w związku z tym wymagają stosownej reakcji. Z doświadczenia wynika, że istniejące systemy sankcji nie były wystarczające do zapewnienia pełnego przestrze­ gania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Prze­ strzeganie przepisów może i powinno zostać wzmoc­ nione poprzez dostępność sankcji karnych będących oznaką społecznego potępienia o charakterze innym niż w przypadku sankcji administracyjnych, bądź mecha­ nizmu odszkodowawczego w ramach prawa cywilnego. Wspólne przepisy dotyczące przestępstw umożliwiają stosowanie skutecznych metod prowadzenia dochodzeń i pomocy w państwach członkowskich i między nimi.

(8)

(2)

W aktach prawnych wymienionych w załącznikach do niniejszej dyrektywy zawarte są przepisy, które powinny zostać podporządkowane środkom prawa karnego w celu zapewnienia pełnej skuteczności przepisów dotyczących ochrony środowiska.

(3)

(9)

Zobowiązania wynikające z niniejszej dyrektywy odnoszą się jedynie do tych aktów prawnych wymienionych w załącznikach do niniejszej dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia środków zakazujących przy wprowadzaniu tych aktów prawnych w życie.

(4)

(10)

(1) Dz.U. C 10 z 15.1.2008, s. 47. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r.

Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego sankcji karnych za poważne naruszenia przepisów prawa wspól­ notowego dotyczących ochrony środowiska. Niniejsza dyrektywa nie nakłada żadnych obowiązków w zakresie stosowania takich sankcji ani żadnego innego istniejącego systemu egzekwowania prawa w poszczególnych przy­ padkach.

6.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/29

(11)

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla innych systemów odpowiedzialności za szkody ekologiczne istniejących w ramach prawa wspólnotowego lub krajo­ wego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 55 z 20086.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

 • Dz. U. L328 - 49 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7283)

 • Dz. U. L328 - 42 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. ustanawiająca wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6933) (1)

 • Dz. U. L328 - 38 z 20086.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany części 1 i 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L328 - 26 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L328 - 20 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L328 - 18 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 9 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

 • Dz. U. L328 - 7 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 5 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L328 - 0 z 20086.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.