Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (1)

Data ogłoszenia:2008-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 9

Strona 1 z 4
6.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1213/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2009, 2010 i 2011, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni oraz ocenę narażenia na nie konsumenta

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z dyrektywami 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG Komisja przyjęła zale­ cenia dotyczące skoordynowanego wspólnotowego programu monitorowania w zakresie pozostałości pesty­ cydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w i na niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego. Dnia 1 września 2008 r. dyrektywy te zastąpiono rozpo­ rządzeniem (WE) nr 396/2005. Na mocy tego rozporzą­ dzenia wspólnotowy program kontroli pozostałości pestycydów ma obejmować obok żywności pochodzenia roślinnego także żywność pochodzenia zwierzęcego, i mieć formę aktu wiążącego. Dlatego należy przyjąć go w formie rozporządzenia. Program nie powinien naruszać przepisów dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwie­ rząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchy­ lającej dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (2). Trzydzieści środków spożywczych należy do najbardziej istotnych składników pokarmu we Wspólnocie. Ponieważ poważne zmiany w stosowaniu pestycydów zachodzą w cyklu trzyletnim, należy monitorować pestycydy w tych 30 środkach spożywczych w serii cyklów trzy­ letnich w celu umożliwienia przeprowadzania oceny narażenia konsumenta i stosowania prawodawstwa wspólnotowego. W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można szacować, że przebadanie 642 próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydów powyżej granicy wykrywalności (LOD)

z pewnością większą niż 99 %, pod warunkiem że nie mniej niż 1 % tych produktów zawiera pozostałości powyżej tego limitu. Pobór tych próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie w stosunku do liczby ludności, w liczbie co najmniej 12 próbek dla danego produktu na rok.

(4)

Jeżeli definicja pozostałości pestycydów obejmuje inne substancje czynne, metabolity lub produkty rozpadu, informacje dotyczące tych metabolitów powinny zostać dostarczone oddzielnie. Wytyczne w sprawie „Procedur walidacji metod i kontroli jakości dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy” zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji (3).

(5)

(1)

(6)

Do procedur pobierania próbek stosuje się dyrektywę Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawia­ jącą wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającą dyrektywę 79/700/EWG (4), która zawiera metody i procedury zale­ cane przez Komisję Codex Alimentarius.

(7)

(2)

Konieczne jest także przeprowadzenie oceny, czy prze­ strzegane są najwyższe dopuszczalne poziomy pozosta­ łości w żywności dla niemowląt, ustalone w art. 10 dy­ rektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (5) oraz w art. 7 dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 328 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 55 z 20086.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

 • Dz. U. L328 - 49 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na 2009 r. na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7283)

 • Dz. U. L328 - 42 z 20086.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2008 r. ustanawiająca wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6933) (1)

 • Dz. U. L328 - 38 z 20086.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany części 1 i 2 „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L328 - 28 z 20086.12.2008

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (1)

 • Dz. U. L328 - 26 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L328 - 20 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczące otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L328 - 18 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 7 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L328 - 5 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 1 z 20086.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L328 - 0 z 20086.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.