Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 329 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2008-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 329 POZ 1

Strona 1 z 37
6.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1192/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


oszczędności w kosztach administracyjnych i transakcyjnych, i stanowią rzeczywiste uproszczenie. Dlatego właściwe jest, aby rozszerzyć zakres przepisów dotyczących pojedynczych pozwoleń na stosowanie zgłoszenia uproszczonego oraz na procedurę w miejscu.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Stosownie do tego właściwe jest połączenie istniejących definicji „pozwolenia pojedynczego” odnoszącego się do procedur celnych mających skutki gospodarcze i końcowego przeznaczenia z definicjami odnoszącymi się do zgłoszenia uproszczonego oraz do procedur w miejscu, z uwagi na fakt, iż procedury te można w praktyce łączyć.

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawia obecnie przepisy dotyczące pojedynczego pozwolenia związanego z udziałem administracji celnych w więcej niż jednym państwie członkowskim jedynie w przypadku procedur celnych mających skutki gospodarcze i końcowego przeznaczenia.

(4)

(2)

Biorąc pod uwagę strategię lizbońską, która ma na celu sprawienie, by UE była najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie, istotne jest stworzenie nowoczesnego i uproszczonego otoczenia zapewniającego warunki dla funkcjonowania rzeczywistego rynku wewnętrznego, na którym nastąpi wzrost konkurencyjności handlu i uniknie się zakłóceń w konkurencji między przedsiębiorstwami w różnych państwach członkowskich. Pojedyncze pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych oraz zintegrowane pojedyncze pozwolenia pozwalają przedsiębiorcom scentralizować i zintegrować funkcje księgowe, logistyczne i dystrybucyjne oraz uzyskać w ten sposób

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1875/2006 (3) zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 określono minimalny zakres danych, jakie mają być zgłaszane w ramach procedury zgłoszenia uproszczonego lub wpisane do ewidencji w ramach procedury w miejscu. W przypadku pojedynczego pozwolenia minimalny zakres danych, jakie mają być zgłaszane w ramach procedury zgłoszenia uproszczonego, powinny stanowić maksymalny zakres danych, które można udostępniać urzędowi celnemu w innym państwie członkowskim.

(5)

Ze względu na fakt, że świadectwa AEO, zwłaszcza przeznaczone do celów uproszczeń celnych, będą często połączone z pojedynczymi pozwoleniami, właściwe jest uzgodnienie w możliwie jak najszerszym zakresie zasad związanych z udzielaniem, zawieszaniem i cofaniem obu rodzajów pozwolenia, łącznie z przepisami dotyczącymi ewidencji, co umożliwi prawidłowy audyt procedury.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

(3) Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64.

L 329/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2008

(6)

Przewoźnicy, spedytorzy oraz agenci celni posiadający świadectwo AEO mają łatwiejszy dostęp do uproszczeń procedur celnych, w tym do stosowania zgłoszenia uproszczonego i procedury w miejscu. Należy zatem przewidzieć, że pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego czy procedury w miejscu może zostać przyznane przedstawicielom pod warunkiem, że spełniają oni określone warunki i kryteria.

informującego wyprzedzająco o dostarczeniu towaru”, jeżeli te formalności są wykonywane przy wykorzystaniu techniki elektronicznego przetwarzania danych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 329 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.