Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

Data ogłoszenia:2008-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 16

L 330/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (2008/916/WE)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz udzielenia pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić fundusz w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1) z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności pkt 28 tego porozumienia,

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

Włochy złożyły cztery wnioski o uruchomienie funduszu w odniesieniu do redukcji zatrudnienia w sektorze włókienniczym: dnia 9 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do Sardynii, dnia 10 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do Piemontu, dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do Lombardii oraz dnia 12 lutego 2008 r. w odniesieniu do Toskanii; wnioski są zgodne z wymogami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 dotyczącymi okreś­ lenia wkładu finansowego.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla powyższych wniosków,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

(1)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utwo­ rzono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwol­ nionym pracownikom ponoszącym konsekwencje

Artykuł 1 W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok finansowy 2008 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globali­ zacji, aby udostępnić kwotę 35 158 075 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

9.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/17

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 19 listopada 2008 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J.-P. JOUYET

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 21 z 20089.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L330 - 19 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady 2008/918/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L330 - 18 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L330 - 6 z 20089.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L330 - 4 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L330 - 2 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 1 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu włączenia Republiki Zambii do wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

 • Dz. U. L330 - 0 z 20089.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.