Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/918/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

Data ogłoszenia:2008-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 19

9.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/19

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/918/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 2, uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Euro­ pejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobie­ ganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (operacja zwana „Atalanta”), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

obecnie przez UE ewentualnej morskiej operacji wojskowej, jak również z innych inicjatyw międzynaro­ dowych i krajowych podejmowanych w celu wdrażania rezolucji 1814 (2008) i 1816 (2008), i zwróciła się natychmiast do wszystkich państw, które posiadają ku temu środki, aby podjęły współpracę z tymczasowym rządem federalnym Somalii na rzecz zwalczania piractwa i rozbojów na morzu, zgodnie z postanowieniami rezo­ lucji 1816 (2008). Zwróciła się również natychmiast do wszystkich państw i wszystkich organizacji regionalnych o dalsze działania, zgodnie z postanowieniami rezolucji 1814 (2008), na rzecz ochrony konwojów morskich Światowego Programu Żywnościowego (WFP), co ma kluczowe znaczenie dla kierowania pomocy humani­ tarnej do ludności somalijskiej.

W przyjętej w dniu 15 maja 2008 r. rezolucji 1814 (2008) na temat sytuacji w Somalii Rada Bezpieczeństwa ONZ zwraca się do państw oraz organizacji regional­ nych, aby – ściśle koordynując swoje działania – podjęły środki w celu ochrony statków biorących udział w transporcie i dostawie pomocy humanitarnej przezna­ czonej dla Somalii oraz w innych działaniach zatwierdzo­ nych przez ONZ. W przyjętej w dniu 2 czerwca 2008 r. rezolucji 1816 (2008) na temat sytuacji w Somalii Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła zaniepokojenie zagrożeniem, jakie akty piractwa i rozboju wobec statków stanowią dla dostaw pomocy humanitarnej do Somalii, bezpieczeństwa morskich szlaków handlowych i żeglugi międzynaro­ dowej. Rada Bezpieczeństwa ONZ zachęciła w szczególności państwa zainteresowane korzystaniem z morskich szlaków handlowych przechodzących u wybrzeży Somalii do zwiększenia i koordynacji wysiłków na rzecz powstrzymania – we współpracy z tymczasowym rządem federalnym Somalii – aktów piractwa i rozboju na morzu. W przyjętej w dniu 7 października 2008 r. rezolucji 1838 (2008) na temat sytuacji w Somalii Rada Bezpie­ czeństwa ONZ wyraziła zadowolenie z planowanej

(4)

Pismem z dnia 14 listopada 2008 r. tymczasowy rząd federalny Somalii poinformował Sekretarza Generalnego ONZ o propozycji, którą złożono mu zgodnie z ust. 7 rezolucji 1816 (2008).

(5)

Konieczne może być wsparcie przez Unię Europejską dalszych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczą­ cych sytuacji w Somalii.

(2)

(6)

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest­ niczy w opracowywaniu i stosowaniu decyzji ani działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne, zatem nie uczestniczy również w finansowaniu operacji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Artykuł 1 Zatwierdza się plan operacji oraz zasady zaangażowania doty­ czące operacji wojskowej UE mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, zwanej dalej „operacją Atalanta”.

(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.

L 330/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2008

Artykuł 2 Operacja Atalanta rozpoczyna się w dniu 8 grudnia 2008 r. Artykuł 3 Upoważnia się dowódcę operacji Atalanta, ze skutkiem natychmiastowym, do wydania rozkazu aktywują­ cego (ACTORD) w celu dokonania rozmieszczenia sił oraz rozpoczęcia realizacji misji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 21 z 20089.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L330 - 18 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L330 - 16 z 20089.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L330 - 6 z 20089.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L330 - 4 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L330 - 2 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 1 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu włączenia Republiki Zambii do wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

 • Dz. U. L330 - 0 z 20089.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.