Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 21

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu

Data ogłoszenia:2008-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 21

Strona 1 z 4
9.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/21

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, art. 31 ust. 1 lit. e) oraz art. 34 ust. 2 lit. b), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),


(5)

informacji na temat środków i metod terrorystycznych – stanowi zatem swego rodzaju „wirtualny obóz szkole­ niowy”. Kosztem nieznacznych wydatków i bardzo małego ryzyka mnożą się działania polegające na publicznym nawoływaniu do popełniania przestępstw terrorystycznych, rekrutacji na potrzeby terroryzmu oraz szkoleniu terrorystycznym.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Terroryzm stanowi jedno z najpoważniejszych pogwałceń uniwersalnych wartości, na których opiera się Unia Europejska, takich jak godność ludzka, wolność, równość i solidarność oraz poszanowanie praw czło­ wieka i podstawowych wolności. Jest to również jeden z najpoważniejszych zamachów na demokrację i praworządność, wspólne państwom członkowskim i stanowiące fundament Unii Europejskiej. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2) stanowi podstawę polityki Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu. Stworzenie ram prawnych wspól­ nych wszystkim państwom członkowskim, a w szczegól­ ności opracowanie zharmonizowanej definicji prze­ stępstw terrorystycznych, umożliwiło wypracowanie i rozszerzenie polityki Unii Europejskiej w zakresie zwal­ czania terroryzmu, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych i zasady praworządności. W ostatnich latach zagrożenie terrorystyczne narastało i szybko ewoluowało, a terroryści i osoby ich wspierające zmienili metody działania, między innymi rezygnując z działalności w zorganizowanych, hierarchicznych grupach na rzecz luźno powiązanych, na wpół niezależ­ nych komórek. Komórki te stanowią element łączący międzynarodowe sieci i w coraz większym stopniu korzystają z nowych technologii, w szczególności z Internetu. Internet jest wykorzystywany do inspirowania i mobilizowania lokalnych sieci terrorystycznych i różnych osób w Europie, służy również jako źródło

W Programie haskim: wzmacnianie wolności, bezpie­ czeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, przy­ jętym przez Radę Europejską w dniu 5 listopada 2004 r., podkreśla się, że skuteczne zapobieganie terro­ ryzmowi i zwalczanie tego zjawiska przy pełnym posza­ nowaniu praw podstawowych wymaga, by państwa członkowskie nie ograniczały swoich działań wyłącznie do zabiegów mających na celu zachowanie własnego bezpieczeństwa, lecz skoncentrowały się także na bezpie­ czeństwie Unii jako całości.

(2)

(6)

(3)

W Planie działania Rady i Komisji służącemu realizacji programu haskiego mającego na celu wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Euro­ pejskiej (3) przypomina się, że walka z terroryzmem wymaga podjęcia działań w skali światowej oraz że nie można ignorować oczekiwań obywateli wobec Unii i że Unia musi na te oczekiwania odpowiedzieć. Wspomina się w nim również, że uwagę należy skupić na różnych aspektach zapobiegania, gotowości i reagowania w celu dalszego podwyższenia lub, w odpowiednich przypad­ kach, uzupełnienia potencjału państw członkowskich w zakresie zwalczania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji, finansowania, analizy ryzyka, ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania skutkami.

(7)

(4)

Niniejsza decyzja ramowa przewiduje kryminalizację przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, w ramach realizacji szerszego celu politycznego, jakim jest zapobieganie terroryzmowi poprzez ograniczenie rozpowszechniania materiałów, które mogą zachęcać poszczególne osoby do przeprowadzania ataków terro­ rystycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 19 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady 2008/918/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L330 - 18 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L330 - 16 z 20089.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L330 - 6 z 20089.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L330 - 5 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L330 - 4 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L330 - 2 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 1 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu włączenia Republiki Zambii do wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

 • Dz. U. L330 - 0 z 20089.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.