Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (1)

Data ogłoszenia:2008-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 6

Strona 1 z 7
L 330/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,


a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 Komisja przedłożyła projekty sprawozdań z przeglądu dotyczącego substancji czynnych wymienio­ nych w załączniku do niniejszej dyrektywy do analizy Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Sprawozdania te zostały poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościo­ wego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 lipca 2008 r. w formie opracowanych przez Komisję sprawozdań z przeglądu. Zgodnie z art. 25a rozporzą­ dzenia (WE) nr 2229/2004 Komisja powinna zwrócić się do EFSA o wydanie opinii na temat projektów spra­ wozdań z przeglądu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r.

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i nr 2229/2004 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje substancje czynne wymienione w załączniku do niniejszej dyrektywy.

(5)

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1095/2007 (4) dodano do rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 nowy art. 24b w celu umożliwienia włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne dowody, że można ocze­ kiwać, iż nie mają one szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt, lub dla wód gruntowych, ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko naturalne, bez uprzedniego zwracania się o szczegółową opinię naukową do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające substancje czynne wymienione w załączniku do niniejszej dyrektywy zasad­ niczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć substancje czynne wymienione w załączniku do niniejszej dyrektywy do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w celu zapew­ nienia we wszystkich państwach członkowskich możli­ wości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(6)

(3)

Wpływ substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy na zdrowie ludzi i zwierząt, na wody gruntowe i na środowisko naturalne został przez Komisję poddany analizie zgodnie z art. 24a rozporzą­ dzenia (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiających. W wyniku analizy ustalono, że wspomniane substancje czynne spełniają wymogi określone w art. 24b rozporzą­ dzenia (WE) nr 2229/2004.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 230 168 379 246 z z z z 19.8.1991, s. 1. 27.6.2002, s. 14. 24.12.2004, s. 13. 21.9.2007, s. 19.

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na włączenie substancji czynnej do załącznika I w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 330 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 21 z 20089.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L330 - 19 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady 2008/918/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L330 - 18 z 20089.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka Komitetu Regionów z Danii

 • Dz. U. L330 - 16 z 20089.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L330 - 5 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L330 - 4 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L330 - 2 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L330 - 1 z 20089.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 w celu włączenia Republiki Zambii do wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

 • Dz. U. L330 - 0 z 20089.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.