Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 332 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia środków proponowanych przez Niderlandy w zakresie ochrony ekosystemów morskich na obszarze Voordelty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2415)

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 332 POZ 1

Strona 1 z 14
10.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia środków proponowanych przez Niderlandy w zakresie ochrony ekosystemów morskich na obszarze Voordelty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2415)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2008/914/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

środków zmierzających do ograniczenia działalności połowowej na tym obszarze.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 ust. 4 dyrektywy 92/43/EWG zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia wszelkich kompensujących środków koniecznych do ochrony ogólnej spójności sieci Natura 2000 w przypadku realizacji planu lub projektu, który przynosi znaczne negatywne skutki dla terenu Natura 2000. W tym kontekście, w następstwie budowy obiektów portowych „Maasvlakte 2” na obszarze Voordelty, Niderlandy muszą przyjąć odpowiednie środki kompensujące. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji (opinia Komisji C(2003) 1308 z dnia 24 kwietnia 2003 r.). Środki dotyczące ochrony i eksploatacji żywych zasobów wodnych oraz zarządzania nimi podlegają przepisom wspólnej polityki rybołówstwa. Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 umożliwia państwom członkowskim podjęcie niedyskryminacyjnych środków w celu zminimalizowania wpływu rybołówstwa na ochronę morskich ekosystemów w strefie 12 mil morskich od linii podstawowej, pod warunkiem że Wspólnota nie przyjęła dla tej strefy szczególnych środków skierowanych na ochronę i zarządzanie. Środki przyjęte przez państwa członkowskie muszą być zgodne z celami wspólnej polityki rybołówstwa ustanowionymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i nie mogą być mniej surowe niż istniejące prawodawstwo wspólnotowe. Jeżeli środki mają wpływ na statki rybackie z innych państw członkowskich, środki takie muszą być zgłoszone Komisji, zainteresowanym państwom członkowskim i regionalnym komitetom doradczym oraz muszą być następnie zatwierdzone przez Komisję.

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (2) zobowiązuje państwa członkowskie do brania udziału w tworzeniu sieci specjalnych obszarów ochrony, noszącej nazwę „Natura 2000”, obejmującej typy siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków wymienionych w załącznikach do tej dyrektywy. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zobowiązuje państwa członkowskie do tworzenia koniecznych środków ochronnych dla specjalnych obszarów ochrony. W dniu 28 lutego 2008 r. Niderlandy wyznaczyły obszar o nazwie Voordelta jako specjalny obszar ochrony w rozumieniu art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/43/EWG i poinformowały Komisję o swoim zamiarze podjęcia

(5)

(6)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. (2) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

L 332/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2008

(7)

W dniu 13 maja 2008 r. planowane środki zostały przez Niderlandy zgłoszone Komisji, Belgii, Danii, Niemcom i Francji, czyli państwom członkowskim, których te środki dotyczą, jak również Regionalnemu Komitetowi Doradczemu ds. Morza Północnego. Środki związane z rybołówstwem proponowane przez Niderlandy to utworzenie obszaru ochrony dna morskiego z ograniczonym dostępem dla trawlerów do połowów włokami rozprzowymi z łańcuchami płoszącymi, o mocy silnika większej niż 260 KM (191 kW), oraz utworzenie pięciu stref spoczynkowych w ramach obszaru ochrony dna morskiego, gdzie większość połowów ma być zakazana. Belgia i Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Północnego przedłożyli Komisji pisemne uwagi na temat zgłoszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 332 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L332 - 20 z 200810.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe klasyfikacji systemów monitorowania państw członkowskich uzyskane w wyniku ćwiczenia interkalibracyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6016) (1)

  • Dz. U. L332 - 0 z 200810.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.