Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 332 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe klasyfikacji systemów monitorowania państw członkowskich uzyskane w wyniku ćwiczenia interkalibracyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6016) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 332 POZ 20

Strona 1 z 16
L 332/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 30 października 2008 r.

10.12.2008

ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wartości liczbowe klasyfikacji systemów monitorowania państw członkowskich uzyskane w wyniku ćwiczenia interkalibracyjnego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6016)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/915/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej ( 1), w szczególności ppkt (ix) sekcji 1.4.1 załącznika V,


(4)

Decyzją Komisji 2005/646/WE z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia rejestru miejsc przewidzianych do stworzenia sieci interkalibracji zgodnie z dyrektywą 2000/ 60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanowiono rejestr miejsc przewidzianych do utworzenia sieci interkalibracji, o której mowa w sekcji 1.4.1 ppkt (vii) załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE. W celu przeprowadzenia ćwiczenia interkalibracyjnego państwa członkowskie zorganizowano według geograficznych grup interkalibracji, obejmujących państwa członkowskie, dla których dane typy części wód powierzchniowych są wspólne, jak określono w sekcji 2 załącznika do decyzji 2005/646/WE. Umożliwia to porównanie wyników każdej grupy i przeprowadzenie procedury interkalibracji wśród jej członków. Ćwiczenie interkalibracyjne jest przeprowadzane na poziomie elementów biologicznych poprzez porównanie wyników klasyfikacji krajowych systemów monitorowania dla każdego elementu biologicznego i dla każdego wspólnego typu części wód powierzchniowych wśród państw członkowskich w tej samej geograficznej grupie interkalibracji oraz poprzez ocenę zgodności uzyskanych wyników z wyżej wspomnianymi definicjami normatywnymi. Sposób przeprowadzenia ćwiczenia interkalibracyjnego w odniesieniu do kategorii wód oraz biologicznych elementów jakości określonych w załączniku do niniejszej decyzji szczegółowo opisuje „Sprawozdanie techniczne z ćwiczenia interkalibracyjnego w ramach ramowej dyrektywy wodnej”. Komisja wsparła przeprowadzenie ćwiczenia interkalibracyjnego za pośrednictwem Instytutu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Europejskiego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy), który zajmował się koordynacją prac technicznych. Ćwiczenie interkalibracyjne jest złożonym zadaniem naukowym i technicznym. Aby przeprowadzić ćwiczenie interkalibracyjne, geograficzne grupy interkalibracji mogą korzystać z różnych wariantów metodologii, w zależności od dostępności danych z monitorowania w odniesieniu do poszczególnych biologicznych elementów jakości oraz stanu zaawansowania rozwoju krajowych systemów monitorowania i klasyfikacji. W celu podniesienia odporności statystycznej wyników, większość metodologii wykorzys-

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy 2000/60/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, z zastrzeżeniem niektórych wyjątków, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V do dyrektywy. Artykuł 4 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) dyrektywy 2000/60/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony i poprawy wszystkich sztucznych i silnie zmienionych części wód w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie dyrektywy, z zastrzeżeniem niektórych wyjątków, zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku V do dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 332 POZ 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L332 - 1 z 200810.12.2008

    Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia środków proponowanych przez Niderlandy w zakresie ochrony ekosystemów morskich na obszarze Voordelty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2415)

  • Dz. U. L332 - 0 z 200810.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.