Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7637) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 11

Strona 1 z 2
11.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7637)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/934/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

skich Komisja doszła do wniosku, że przepisy art. 11b i 11f nie mają zastosowania. W konsekwencji stosuje się art. 11e.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

Substancje wymienione w załączniku do niniejszej decyzji nie powinny być zatem włączane do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Zważywszy, że niewłączenie przedmiotowych substancji nie jest oparte na wykazaniu wyraźnych dowodów na istnienie szkodliwych skutków w sposób zgodny z opisem w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1490/2002, państwa członkowskie powinny mieć możli­ wość utrzymania zezwoleń w mocy aż do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1490/2002.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowa­ dzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po noty­ fikacji, podczas gdy prowadzone są równocześnie stop­ niowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(7)

Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkow­ skie na zbycie, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających wymienione substancje powinien być ogra­ niczony do dwunastu miesięcy w celu umożliwienia wykorzystania istniejących zapasów w ciągu kolejnego sezonu wegetacyjnego.

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i (WE) nr 1490/2002 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje substancje wymie­ nione w załączniku do niniejszej decyzji.

(8)

(3)

Zgodnie z art. 11e rozporządzenia (WE) nr 1490/2002, w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania projektu sprawo­ zdania z oceny zainteresowani wnioskodawcy dobro­ wolnie wycofali swoje poparcie dla włączenia tych substancji.

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (4), zgodnie z przyspieszoną procedurą, o której mowa w art. 13–22 wspomnianego rozporzą­ dzenia.

(9)

(4)

Po przeanalizowaniu projektów sprawozdań z ocen, zaleceń państw członkowskich występujących w roli sprawozdawcy i uwag pozostałych państw członkow­

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, s. 25. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23.

Procedura ta pozwala wnioskodawcom, których substancji nie włączono z tytułu wycofania przez nich zgłoszenia, na złożenie nowego wniosku z załączeniem wyłącznie koniecznych danych dodatkowych, niezbęd­ nych do rozpatrzenia konkretnych kwestii, które dopro­ wadziły do przyjęcia decyzji o niewłączeniu. Wniosko­ dawca otrzymał projekt sprawozdania z oceny uwzględ­ niający te dane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 15 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca finansowego wkładu Wspólnoty na 2009 r. dla Wspólnego Centrum Badawczego Komisji w Belgii i we Włoszech na rzecz określonych działań prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7702)

 • Dz. U. L333 - 7 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7517) (1)

 • Dz. U. L333 - 5 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 8 dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7378)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200811.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (San Simón da Costa (ChNP), Ail blanc de Lomagne (ChOG), Steirischer Kren (ChOG))

 • Dz. U. L333 - 1 z 200811.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L333 - 0 z 200811.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.