Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7517) (1)

Data ogłoszenia:2008-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 7

Strona 1 z 3
11.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/7

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 grudnia 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7517)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/933/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

(4)

się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnej z opisem zawartym we wniosku („produkty”), najprawdopodobniej nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie czło­ wieka, zwierząt ani na środowisko naturalne w kontekście zamierzonych zastosowań produktów (3). W swojej opinii EFSA rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkow­ skie w kontekście konsultacji z właściwymi organami krajowymi, przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 wymienionego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 października 2006 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwych organów Niderlandów z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności składników żywności i pasz zawierają­ cych genetycznie zmodyfikowaną soję MON89788, skła­ dających się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”).

W swojej opinii EFSA uznał złożony przez wniosko­ dawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący ogólny plan obserwacji, za zgodny z zamierzonym wykorzystaniem produktów.

(5)

W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na produkty.

(6)

(2)

Wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu innych produktów zawierających soję MON89788 lub składających się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna soja, z wyjątkiem uprawy. Dlatego też do wniosku, zgodnie z art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, załączone są dane i informacje wymagane na podstawie załącz­ ników III i IV do dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska orga­ nizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (2), a także informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE.

Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (4).

(7)

(3)

W dniu 11 lipca 2008 r. Europejski Urząd ds. Bezpie­ czeństwa Żywności („EFSA”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, stwierdzając, że wprowadzenie do obrotu produktów zawierających soję MON89788, składających

Według opinii EFSA nie są konieczne żadne szczególne wymagania dotyczące etykietowania żywności, skład­ ników żywności i pasz zawierających soję MON89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, z wyjątkiem wymogów ustanowionych w art. 13 ust. 1 i w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Aby zapewnić jednak wykorzystanie produktów w granicach zezwolenia przewidzianego w niniejszej decyzji, etykiety paszy zawierającej organizmy gene­ tycznie zmodyfikowane lub składającej się z nich oraz etykiety produktów innych niż żywność i pasze, zawie­ rających organizmy genetycznie zmodyfikowane lub skła­ dających się z nich, w odniesieniu do których złożono wniosek o zezwolenie, powinny wyraźnie wskazywać, że danych produktów nie wolno stosować do celów uprawy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 333 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 15 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca finansowego wkładu Wspólnoty na 2009 r. dla Wspólnego Centrum Badawczego Komisji w Belgii i we Włoszech na rzecz określonych działań prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7702)

 • Dz. U. L333 - 11 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7637) (1)

 • Dz. U. L333 - 5 z 200811.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 8 dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7378)

 • Dz. U. L333 - 3 z 200811.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (San Simón da Costa (ChNP), Ail blanc de Lomagne (ChOG), Steirischer Kren (ChOG))

 • Dz. U. L333 - 1 z 200811.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L333 - 0 z 200811.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.