Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 334 POZ 60

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1240/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2008-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 334 POZ 60

Strona 1 z 2
L 334/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1240/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakła­ dające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 11 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

podjął decyzję dokonania zmiany na liście osób fizycz­ nych, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, poprzez uzupeł­ nienie informacji dotyczących osób już znajdujących się na wspomnianej liście. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 niniejszym zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie jeden dzień po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne oraz jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem. W dniach 18 grudnia 2006 r. oraz 21 października 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.

12.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/61

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 2, 4 i 7 (1) Charles Blé Goudé (alias Gbapé Zadi). Adres: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Wybrzeże Kości Słoniowej, b) Hotel Ivoire, Abidżan, Cocody, Wybrzeże Kości Słoniowej. Data urodzenia: 1.1.1972 r. Miejsce urodzenia: a) Guiberoua (Gagnoa), Wybrzeże Kości Słoniowej; b) Niagbrahio/Guiberoua, Wybrzeże Kości Słoniowej; c) Guiberoua, Wybrzeże Kości Słoniowej. Obywatelstwo: Wybrzeże Kości Słoniowej. Nr paszportu: a) 04LE66241 (Wybrzeże Kości Słoniowej, wydany w dniu 10.11.2005, ważny do dnia 9.11.2008); b) AE/088 DH 12 (paszport dyplomatyczny Wybrzeża Kości Słoniowej, wydany w dniu 20.12.2002, ważny do dnia 11.12.2005); c) 98LC39292 (Wybrzeże Kości Słoniowej, wydany w dniu 24.11.2000, ważny do dnia 23.11.2003). Dokument podróży nr C2310421 (Szwajcaria, wydany w dniu 15.11.2005, ważny do dnia 31.12.2005). Dalsze informacje: 1) Adres a) w 2001 r.; adres b) jak podano w dokumencie podróży nr C2310421; 2) możliwe alias lub tytuły: »Général« lub »Génie de kpo«; 3) przywódca stowarzyszenia COJEP (»Młodzi Patrioci«). Wielokrotnie publicznie wygłaszał oświadczenia nawołujące do przemocy skierowanej przeciwko infrastrukturze i personelowi Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz przeciwko cudzoziemcom; przywódca i uczestnik aktów przemocy doko­ nywanych przez bojówki uliczne, obejmujących bójki, gwałty i egzekucje pozasądowe. Uczestniczył w zastraszaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowej Grupy Roboczej, opozycji politycznej i niezależnej prasy; uczestniczył w sabotażu międzynarodowych stacji radiowych; prowadził działania na rzecz utrudnienia prac Między­ narodowej Grupy Roboczej, Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych na Wybrzeżu Kości Słoniowej (UNOCI), sił wojsk francuskich oraz procesu pokojowego określonego w rezolucji ONZ nr 1643 (2005).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 334 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L334 - 90 z 200812.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8028)

 • Dz. U. L334 - 88 z 200812.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia kwasu siarkowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7612) (1)

 • Dz. U. L334 - 62 z 200812.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy przyznanej przez Francję na rzecz Funduszu Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie oraz na rzecz przedsiębiorstw rybackich (pomoc państwa C 9/06) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5636) (1)

 • Dz. U. L334 - 58 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L334 - 56 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L334 - 55 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dz. U. L334 - 53 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L334 - 25 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

 • Dz. U. L334 - 7 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L334 - 6 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L334 - 5 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L334 - 3 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L334 - 1 z 200812.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L334 - 0 z 200812.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.