Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 25

Strona 1 z 2
13.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 akapit trzeci tiret drugie,


(6)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1609/2006 z dnia 27 października 2006 r. zatwierdzającym na okres dwóch lat wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatko­ wych otrzymywanych z białek mleka krowiego (3) zezwala się na wprowadzenie do obrotu preparatów dla niemowląt opartych na hydrolizatach białek serwatko­ wych otrzymywanych z białek mleka krowiego, zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi zawartości, źródła, prze­ twarzania i jakości białka zawartymi w załączniku do tego rozporządzenia. Zezwolenie to wygasa w dniu 27 października 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (2) określa między innymi kryteria dotyczące składu prepa­ ratów do początkowego żywienia niemowląt.

Dyrektywa 2006/141/WE stanowi stałą podstawę dla zezwolenia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1609/2006. W załączniku VI do dyrektywy 2006/141/WE określono specyfikacje dotyczące zawar­ tości białka, źródła białka i przetwarzania białka w odniesieniu do przedmiotowych preparatów do początkowego żywienia niemowląt. W załączniku tym nie zawarto jednak szczegółowych wymogów dotyczą­ cych składu w zakresie jakości białka. Brak takich wymogów uniemożliwiłby wprowadzenie do obrotu preparatów do początkowego żywienia niemowląt produkowanych z hydrolizatów białkowych po wygaś­ nięciu rozporządzenia (WE) nr 1609/2006.

(2)

Dyrektywa 2006/141/WE stanowi, że jedynie substancje wymienione w załączniku III do tej dyrektywy mogą być używane do wytwarzania preparatów do początkowego żywienia niemowląt, tak aby zaspokajały wymogi doty­ czące między innymi aminokwasów i innych związków azotowych.

(7)

Brakujące specyfikacje dotyczące jakości białka, zawarte w zezwoleniu przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1609/2006, należy dodać do załącznika VI do dyrektywy 2006/141/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić wymieniony załącznik.

(3)

Załącznik III do wymienionej dyrektywy należy zmienić, tak aby zezwolić na stosowanie w preparatach do początkowego żywienia niemowląt L-argininy i jej chlo­ rowodorku.

(8)

Aby zapobiec wszelkim zakłóceniom na rynku prepa­ ratów do początkowego żywienia niemowląt, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 28 października 2008 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

W dyrektywie 2006/141/WE przewidziano również, że preparaty do początkowego żywienia niemowląt produ­ kowane z hydrolizatów białkowych, o których mowa w pkt 2.2 załącznika I do tej dyrektywy, o zawartości białka pomiędzy minimum a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) muszą spełniać odpowiednie specyfikacje określone w załączniku VI. W załączniku tym określono specyfi­ kacje dotyczące zawartości i źródła białek i przetwarzania białek wykorzystywanych do produkcji preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produkowanych z hydrolizatów białek serwatkowych otrzymanych z białek mleka krowiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 99 z 200813.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 94 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 41 z 200813.12.2008

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 32 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 28 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 3 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.