Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 28

Strona 1 z 2
L 335/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


Pismami z dnia 31 czerwca i 15 października 2008 r. Kambodża złożyła wniosek o przedłużenie odstępstwa zgodnie z art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W chwili przedłużania okresu obowiązywania rozporzą­ dzenia (WE) nr 1614/2000 na mocy rozporządzenia (WE) nr 1807/2006 (6), spodziewano się wprowadzenia nowych, prostszych i bardziej sprzyjających rozwojowi reguł pochodzenia GSP przed wygaśnięciem odstępstwa. Jednakże nowe reguły pochodzenia GSP nie zostały dotychczas przyjęte i oczekuje się obecnie, że nie zaczną obowiązywać przed końcem 2009 r. Wniosek o odstępstwo pokazuje, że zastosowanie reguł pochodzenia dotyczących wystarczającej obróbki lub przetworzenia oraz kumulacji regionalnej zagroziłoby inwestycjom oraz miałoby znaczny wpływ na zdolność przemysłu odzieżowego Kambodży do kontynuowania eksportu do Wspólnoty. Spowodowałoby to dalsze zamykanie przedsiębiorstw oraz wzrost bezrobocia w tym kraju. Ponadto wydaje się, iż zastosowanie obecnie obowiązujących reguł pochodzenia GSP nawet przez krótki okres czasu spowodowałoby wyżej wymie­ nione skutki. Okres przedłużenia powinien uwzględniać czas konieczny do przyjęcia i wdrożenia nowych reguł pocho­ dzenia w ramach GSP. Ponieważ zawarcie długotermino­ wych umów korzystających z odstępstwa ma szczególną wagę dla stabilności i rozwoju przemysłu Kambodży, przyznany okres przedłużenia powinien być wystarcza­ jąco długi, by umożliwić podmiotom gospodarczym zawarcie tychże umów. W rezultacie wprowadzenia nowych reguł pochodzenia, produkty z Kambodży, obecnie kwalifikujące się do systemu preferencji taryfowych wyłącznie dzięki zastoso­ waniu odstępstwa, powinny w przyszłości kwalifikować się do wyżej wspomnianego systemu dzięki zastosowaniu nowych reguł. W tym momencie odstępstwo stanie się zbędne. W celu zachowania jasności dla podmiotów gospodarczych, niezbędne jest zatem uchylenie rozporzą­ dzenia nr 1614/2000 z mocą od daty wejścia w życie nowych reguł pochodzenia. W związku z tym odstępstwo należy przedłużyć do daty wejścia w życie nowych reguł pochodzenia, jakie zostaną określone w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, ale w żadnym wypadku nie może ono trwać dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2), w szczególności jego art. 76,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (3), Wspólnota udzieliła Kambodży tychże preferencji. Rozporządzenie (WE) nr 980/2005 przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2009 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008 (4), potwier­ dzającym udzielenie Kambodży wyżej wspomnianych preferencji taryfowych.

(7)

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych. Rozpo­ rządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje również odstęp­ stwo od tej definicji dla najmniej rozwiniętych krajów korzystających z ogólnego systemu preferencji (GSP), po przedłożeniu przez nie Wspólnocie właściwego wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 99 z 200813.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 94 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 41 z 200813.12.2008

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 32 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 25 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L335 - 3 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.