Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 3

Strona 1 z 15
13.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachun­ kowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodar­ czej (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3,


darstw rolnych i metod produkcji rolnej oraz uchylają­ cego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (3) badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzone na podstawie próby musi być statystycznie reprezentatywne w zakresie typu i wielkości gospodarstw rolnych zgodnie ze wspólnotową typologią. Wspólnotowa typologia powinna mieć zatem również zastosowanie do gospo­ darstw, w odniesieniu do których dane zbierane są w badaniach struktury gospodarstw rolnych.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Struktury i systemy produkcji są bardzo zróżnicowane we Wspólnocie. Aby ułatwić analizę charakterystyki strukturalnej gospodarstw rolnych i ich wyników ekono­ micznych, w decyzji Komisji 85/377/EWG z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (2) ustanowiono właściwą i jednolitą klasyfikację gospodarstw rolnych ze względu na ich wiel­ kość ekonomiczną oraz typ rolniczy.

(7)

Typ rolniczy oraz wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie kryterium ekonomicz­ nego zawsze dodatniego. Właściwe zatem jest stosowanie standardowej produkcji. Standardową produkcję ustala się dla danego produktu. Wykaz produktów, dla których oblicza się standardową produkcję, powinien być ujedno­ licony z wykazem cech wykorzystywanych w badaniach struktury gospodarstw rolnych ustanowionych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1166/2008. Aby umożliwić zastosowanie typologii do gospodarstw w ramach FADN, należy ustanowić tabelę zgodności między cechami badania struktury a pozycjami sprawozdania z gospodarstwa rolnego w ramach FADN.

(2)

Wspólnotowa typologia musi być ułożona w sposób umożliwiający utworzenie jednorodnych grup gospo­ darstw według mniejszego lub większego stopnia zagre­ gowania, tak aby można było dokonać porównania ich sytuacji.

Współczynniki standardowej produkcji opierają się na średnich wartościach w pięcioletnim okresie referen­ cyjnym, jednak powinny być regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych, tak aby typologię można było w dalszym ciągu stosować w sposób sensowny. Częstotliwość aktualizacji powinna być powiązana z latami, w odniesieniu do których prze­ prowadza się badania struktury gospodarstw rolnych.

(3)

Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w dochodach rolników, we wspólno­ towej typologii należy uwzględnić zmienną klasyfika­ cyjną, która będzie odzwierciedlać to znaczenie działal­ ności gospodarczej innej niż rolnicza.

(8)

(4)

Aby osiągnąć cele ustanowione w art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia 79/65/EWG, należy ustanowić przepisy wykonawcze dla wspólnotowej typo­ logii. Ponadto wspólnotowa typologia powinna mieć również zastosowanie do gospodarstw składających spra­ wozdanie, wykorzystując dane rachunkowe zebrane poprzez wspólnotową Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN).

W celu sporządzenia planu wyboru gospodarstw składa­ jących sprawozdania w ramach FADN w 2010 r. należy ustanowić, aby typologia określona w niniejszym rozpo­ rządzeniu była stosowana już do badań struktury gospo­ darstw rolnych w 2007 r. Ponadto, aby zapewnić porów­ nywalność analiz sytuacji gospodarstw rolnych sklasyfi­ kowanych zgodnie z niniejszą typologią, należy usta­ nowić, że ma ona zastosowanie do badań struktury gospodarstw rolnych i FADN przed 2010 r. Należy zatem umieścić odstępstwo, zakładając że współczynniki standardowej produkcji są obliczane dla okresu referen­ cyjnego 2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 99 z 200813.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 94 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 41 z 200813.12.2008

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 32 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 28 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 25 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.