Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 32

L 335/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego art. 23 ust. 3 akapit drugi zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) artykuł 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Następujące kwoty są udostępniane na dane lata kalendarzowe: — 2009: 40,66 mln EUR, — 2010: 82,11 mln EUR, — począwszy od roku 2011: 122,61 mln EUR.”;

Słowenia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o transferze środków finansowych z budżetu na programy wsparcia do budżetu na rozwój obszarów wiejskich. Należy zatem zmienić art. 23 ust. 2 oraz załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008,

2) załączniki II i III zastępuje się tekstem załącznika do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.

13.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/33

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II PRZYDZIAŁ BUDŻETOWY NA PROGRAMY WSPARCIA (o których mowa w art. 8 ust. 1)

(w tys. EUR) Rok budżetowy 2009 2010 2011 2012 2013 Począwszy od 2014 r.

BG CZ DE EL ES FR IT (*) CY LT LU HU MT AT PT RO SI SK UK

15 608 2 979 22 891 14 286 213 820 171 909 238 223 2 749 30 344 16 816 232 8 038 37 802 42 100 3 522 2 938 0

21 234 4 076 30 963 19 167 284 219 226 814 298 263 3 704 37 467 23 014 318 10 888 51 627 42 100 3 770 4 022 61

22 022 4 217 32 190 19 840 279 038 224 055 294 135 3 801 45 485 23 809 329 11 313 53 457 42 100 3 937 4 160 67

27 077 5 217 39 341 24 237 358 000 284 299 341 174 4 689 45 595 29 455 407 13 846 65 989 42 100 5 119 5 147 124

26 742 5 151 38 867 23 945 352 774 280 311 336 736 4 643 45 587 29 081 401 13 678 65 160 42 100 5 041 5 082 120

26 762 5 155 38 895 23 963 353 081 280 545 336 997 4 646 45 588 29 103 402 13 688 65 208 42 100 5 045 5 085 120

(*) Pułapy krajowe dla Włoch na lata 2008, 2009 i 2010, określone w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, zmniejsza się o 20 mln EUR; kwoty te zostały uwzględnione w kwotach stanowiących budżet dla Włoch w odniesieniu do lat budżetowych 2009, 2010 i 2011 zgodnie z powyższą tabelą.

L 335/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2008

ZAŁĄCZNIK III PRZYDZIAŁ BUDŻETOWY NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (o którym mowa w art. 23 ust. 3)

(w tys. EUR) Rok budżetowy 2009 2010 Począwszy od 2011 r.

BG CZ DE EL ES FR IT CY LT LU HU MT AT PT RO SI SK UK

— — — — 15 491 11 849 13 160 — — — — — — — — — — 160

— — — — 30 950 23 663 26 287 — — — — — — — — 1 050 — 160

— — — — 46 441 35 512 39 447 — — — — — — — — 1 050 — 160”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 99 z 200813.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 94 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 41 z 200813.12.2008

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 28 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 25 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L335 - 3 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.