Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 41

Tytuł:

Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 41

Strona 1 z 6
13.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/41

UMOWA w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi A. List od Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie! 1. Mam zaszczyt odwołać się do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej dnia 1 kwietnia 1993 r., ostatnio zmienionej i przedłużonej umową w formie wymiany listów parafowaną dnia 19 października 2007 r. (zwanej dalej „umową”). Mając na uwadze, że umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2008 r. i zgodnie z art. 19 ust. 1 umowy, Wspólnota Europejska i Republika Białorusi uzgadniają przedłużenie obowiązywania umowy o kolejny rok z następującymi zmianami i pod następującymi warunkami:


2.

2.1. Treść art. 19 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu. Stosuje się ją do dnia 31 grudnia 2009 r.”. 2.2. Załącznik II, który określa ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej, zastępuje się dodatkiem 1 do niniejszego listu. 2.3. Załącznik do protokołu C, który określa ograniczenia ilościowe dla wywozu z Republiki Białorusi do Wspólnoty Europejskiej po dokonanych czynnościach OPT na obszarze Republiki Białorusi, zastępuje się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. dodatkiem 2 do niniejszego listu. 2.4. W roku 2009 przywóz do Białorusi wyrobów włókienniczych i odzieżowych pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej podlega należnościom celnym nieprzekraczającym tych, które przewidziano na 2003 r. w dodatku 4 do Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, parafowanej dnia 11 listopada 1999 r., którą zmienia dodatek 3 do niniejszego listu. Zmiana dotyczy wyłącznie pozycji taryfy 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 i 6310 90. W 2009 r. taryfy stosowane przez Białoruś w odniesieniu do tych produktów będą następujące: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %. W przypadku niestosowania tych stawek Wspólnota będzie miała prawo do ponownego wprowa­ dzenia, proporcjonalnie na okres pozostający do wygaśnięcia umowy, poziomów ograniczeń ilościo­ wych stosowanych w 2008 r., zgodnie z tym, co określono w wymianie listów parafowanej dnia 19 października 2007 r. 3. Wspólnota Europejska i Białoruś pamiętają o swoim porozumieniu w sprawie rozpoczęcia konsultacji nie później niż sześć miesięcy przed wygaśnięciem niniejszej umowy w związku z możliwym zawar­ ciem nowej umowy. Jeżeli Republika Białorusi zostanie członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) przed datą wygaś­ nięcia umowy, porozumienia i zasady WTO są stosowane od daty przystąpienia Republiki Białorusi do WTO. Byłbym zobowiązany, gdyby był Pan uprzejmy potwierdzić przyjęcie przez Pana Rząd powyższych zmian. W przypadku takiego potwierdzenia niniejsza umowa w formie wymiany listów wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po dniu, w którym strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych niezbędnych w tym celu. W międzyczasie umowę stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2009 r. z zastrzeżeniem wzajemności.

4.

5.

Z wyrazami szacunku W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 335/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2008

Dodatek 1 „ZAŁĄCZNIK II

Białoruś Kategoria Jednostka Kontyngent od dnia 1 stycznia 2009 r.

Grupa IA

1 2 3

tony tony tony tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tony tony tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tys. sztuk tony tony tony tony

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 99 z 200813.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 94 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 32 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 28 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 25 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L335 - 3 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.