Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 99

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

Data ogłoszenia:2008-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 99

Strona 1 z 6
13.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/99

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu bronią konwencjonalną.

(7)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 12 lipca 2002 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2002/589/WPZiB w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (1). W dniu 23 czerwca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/468/WPZiB w sprawie kontroli pośred­ nictwa w handlu bronią (2). Rada Europejska przyjęła w grudniu 2003 r. strategię przeciwko rozpowszechnianiu broni masowego rażenia, a w grudniu 2005 r. strategię zwalczania nielegalnego gromadzenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz amunicji do nich oraz nielegalnego handlu nimi, które wiążą się ze zwiększonym wspólnym zaintereso­ waniem państw członkowskich Unii Europejskiej w skoordynowanym podejściu do kontroli wywozu tech­ nologii wojskowych i sprzętu wojskowego. Program działania ONZ w sprawie zapobiegania, zwal­ czania i likwidacji nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką we wszystkich jego aspektach został przyjęty w 2001 r. Rejestr Broni Konwencjonalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych został utworzony w 1992 r. Państwa mają prawo do transferu środków do obrony własnej, zgodnie z prawem do samoobrony uznanym przez Kartę NZ. Uznaje się pragnienie utrzymania przez państwa człon­ kowskie przemysłu obronnego jako części swojej bazy przemysłowej oraz potencjału obronnego.

Państwa członkowskie wyrażają zamiar oparcia się na wspólnych kryteriach uzgodnionych na posiedzeniach Rady Europejskiej w Luksemburgu i Lizbonie w 1991 i 1992 r. oraz na Kodeksie Postępowania Unii Europej­ skiej w sprawie wywozu broni przyjętym przez Radę w 1998 r. Państwa członkowskie uznają szczególną odpowiedzial­ ność państw eksportujących technologie wojskowe i sprzęt wojskowy. Państwa członkowskie są zdecydowane, aby ustanowić wysokie wspólne standardy, które traktuje się jako mini­ malne przy zarządzaniu transferem technologii wojsko­ wych i sprzętu wojskowego i jego ograniczaniu przez wszystkie państwa członkowskie, które to standardy służą wzmocnieniu wymiany stosownych informacji, w celu osiągnięcia większej przejrzystości. Państwa członkowskie są zdecydowane zapobiegać wywozowi technologii wojskowych i sprzętu wojsko­ wego, które mogłyby zostać użyte do celów represji wewnętrznych lub agresji międzynarodowej, lub które mogłyby przyczyniać się do niestabilności w regionie. Państwa członkowskie zamierzają wzmocnić współpracę oraz wspierać zbieżność działań w zakresie wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Zastosowano środki uzupełniające przeciwko niele­ galnym transferom w postaci programu UE na rzecz

(8)

(9) (2)

(3)

(10)

(4)

(11)

(12) (5)

(13)

(6)

(1) Dz.U. L 191 z 19.7.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 79.

L 335/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2008

(14)

Wzmocnieniu europejskiej obronnej bazy technolo­ gicznej i przemysłowej, która przyczynia się do wdro­ żenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w szczególności Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpie­ czeństwa i Obrony, powinna towarzyszyć współpraca i zbieżność działań w zakresie technologii wojskowych i sprzętu wojskowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 335 POZ 99 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L335 - 97 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączania oleju kostnego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8083) (1)

 • Dz. U. L335 - 94 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2007 r., 1 września 2007 r., 1 października 2007 r., 1 listopada 2007 r., 1 grudnia 2007 r. i 1 stycznia 2008 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L335 - 91 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. dotycząca niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7803) (1)

 • Dz. U. L335 - 61 z 200813.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. ustanawiająca standardowe wymagania w odniesieniu do sprawozdań ze współfinansowanych przez Wspólnotę krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6032) (1)

 • Dz. U. L335 - 41 z 200813.12.2008

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 39 z 200813.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L335 - 35 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007, (WE) nr 27/2008 i (WE) nr 1067/2008 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2009 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L335 - 32 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające art. 23 ust. 2 i załączniki II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do transferu środków finansowych ze wspólnej organizacji rynku wina na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L335 - 30 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1245/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 28 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L335 - 25 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (1)

 • Dz. U. L335 - 3 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L335 - 1 z 200813.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1241/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L335 - 0 z 200813.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.