Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 102

Tytuł:

Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 102

Strona 1 z 14
L 337/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

DECYZJA RAMOWA RADY 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 34 ust. 2 lit. b),

uwzględniając inicjatywę i Republiki Francuskiej (1),

Republiki

Federalnej

Niemiec

rolę odgrywa zasada wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych, zawarta w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere z dnia 15 i 16 października 1999 r., potwierdzona następnie w programie haskim z dnia 4 i 5 listopada 2004 r. na rzecz wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Euro­ pejskiej (3). W programie działań z dnia 29 listopada 2000 r., przyjętym w celu wprowadzenia w życie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych, Rada opowiedziała się za współpracą w dziedzinie uzna­ wania kar z zawieszeniem wykonania i zwolnień warun­ kowych.

(3)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego

(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska postawiła sobie za cel rozwój prze­ strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten zakłada identyczne pojmowanie przez państwa członkowskie zasadniczych elementów pojęć wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, opierające się na zasa­ dach wolności, demokracji, poszanowania praw czło­ wieka i podstawowych wolności oraz praworządności.

(4)

Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listo­ pada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uzna­ wania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (4) dotyczy wzajemnego uznawania i wykonywania kar pozbawienia wolności lub innych środków polegających na pozbawieniu wolności. Należy utworzyć dalsze wspólne zasady, w szczególności w przypadku, gdy nałożono karę niepolegającą na pozba­ wieniu wolności obejmującą nadzorowanie przestrze­ gania warunków zawieszenia lub obowiązków wynikają­ cych z kar alternatywnych w odniesieniu do osoby, która nie ma zgodnego z prawem stałego miejsca pobytu w państwie skazania.

(2)

Celem współpracy policyjnej i sądowej w Unii Europej­ skiej jest zapewnienie wszystkim obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W tym zakresie podstawową

Konwencja Rady Europy z dnia 30 listopada 1964 r. o nadzorze nad warunkowo skazanymi lub warunkowo zwolnionymi została ratyfikowana tylko przez dwanaście państw członkowskich, w kilku przypadkach z licznymi zastrzeżeniami. Niniejsza decyzja ramowa tworzy skuteczniejszy instrument, ponieważ jest oparta na zasa­ dzie wzajemnego uznawania i uczestniczą w niej wszystkie państwa członkowskie.

(1) Dz.U. C 147 z 30.6.2007, s. 1. (2) Opinia z dnia 25 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 53 z 3.3.2005, s. 1. (4) Dz.U. L 327 z 5.12.2008, s. 27.

16.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/103

(5)

Niniejsza decyzja ramowa nie narusza praw podstawo­ wych i jest zgodna z zasadami uznanymi w art. 6 Trak­ tatu o Unii Europejskiej, wyrażonymi również w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej rozdziale VI. Żaden z przepisów niniejszej decyzji ramowej nie powinien być interpretowany jako zakaz odmowy uznania wyroku lub przejęcia nadzoru nad przestrzeganiem warunków zawieszenia lub obowiązków wynikających z kary alternatywnej, jeżeli istnieją obiek­ tywne przesłanki wskazujące, że warunek zawieszenia lub kara alternatywna zostały nałożone w celu ukarania danej osoby ze względu na jej płeć, rasę, religię, pocho­ dzenie etniczne, narodowość, język, poglądy polityczne lub orientację seksualną lub że dana osoba z uwagi na jeden z wymienionych powodów może znaleźć się w niekorzystnej sytuacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 102 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 94 z 200816.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dz. U. L337 - 92 z 200816.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 80 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 76 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

 • Dz. U. L337 - 41 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.