Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 41

Strona 1 z 17
16.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/41

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer­ nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2, art. 22 i 25 oraz art. 61 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

przenoszenia lub konsumpcji (5), decyzja Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (6) oraz decyzja Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przy­ wozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (7) ustana­ wiają warunki przywozu zwierząt akwakultury do Wspólnoty. Decyzje te wdrażają dyrektywę 91/67/EWG.

(4)

Dyrektywa 2006/88/WE ustanawia wymogi w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury, jakie mają być stosowane przy wprowadzaniu do obrotu i przy przywozie na tery­ torium Wspólnoty oraz przy tranzycie przez terytorium Wspólnoty zwierząt akwakultury i ich produktów. Dyrektywa 2006/88/WE uchyla i zastępuje dyrektywę Rady 91/67/EWG dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (2) z dniem 1 sierpnia 2008 r. Zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE „zwierzęta akwakul­ tury” oznaczają wszelkie zwierzęta wodne, łącznie z ozdobnymi zwierzętami wodnymi, w ich wszystkich stadiach rozwoju, w tym jaja oraz spermę/gamety, hodo­ wane w danym gospodarstwie lub obszarach hodowli mięczaków, w tym wszelkiego tego typu dzikie zwierzęta przeznaczone do hodowli w danym gospodarstwie lub obszarze hodowli mięczaków. Zwierzęta wodne ozna­ czają ryby, mięczaki i skorupiaki. Decyzja Komisji 1999/567/WE z dnia 27 lipca 1999 r. ustanawiająca wzór świadectwa określonego w art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 91/67/EWG (3) i decyzja Komisji 2003/390/WE z dnia 23 maja 2003 r. ustanawiająca specjalne warunki wprowadzania do obrotu gatunków zwierząt akwakultury uznanych za niepodatne na niektóre choroby i ich produktów (4) ustanawiają pewne zasady odnoszące się do wprowadzania do obrotu zwie­ rząt akwakultury, w tym wymagania dotyczące certyfi­ kacji. Decyzja Komisji 2003/804/WE z dnia 14 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia,

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 328 z 24.11.2006, s. 14. 46 z 19.2.1991, s. 1. 216 z 14.8.1999, s. 13. 135 z 3.6.2003, s. 19. (5)

Dyrektywa 2006/88/WE stanowi, że wprowadzanie do obrotu zwierząt akwakultury podlega certyfikacji w zakresie zdrowia zwierząt, gdy zwierzęta te są wpro­ wadzane do państwa członkowskiego, strefy lub enklawy uznanych za wolne od chorób, zgodnie z tą dyrektywą albo poddanych programowi nadzoru lub eliminowania chorób. Zatem właściwe jest ustanowienie w niniejszym rozporządzeniu wymagań w zakresie certyfikacji i ujednoliconego modelu świadectw zdrowia zwierząt w celu zastąpienia wymagań w zakresie certyfikacji określonych w dyrektywie 91/67/EWG i w decyzjach wdrażających tamtą dyrektywę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 102 z 200816.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dz. U. L337 - 94 z 200816.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dz. U. L337 - 92 z 200816.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 80 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 76 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.