Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 76

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 76

Strona 1 z 2
L 337/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer­ nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 25 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W konsekwencji tych niedociągnięć, decyzją Komisji 2008/641/WE wprowadzającą odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszającą przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (4) zawie­ szono przywóz do Wspólnoty z Malezji żywych ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), ich ikry i gamet, przeznaczonych do ponownego zarybienia łowisk typu „wpuść i złów”, a także pewnych gatunków ryb ozdob­ nych należących do tej rodziny.

W dyrektywie Rady 2006/88/WE ustanowiono wymogi w zakresie zdrowia zwierząt odnoszące się do wprowa­ dzania do obrotu i przywozu oraz przewozu przez tery­ torium Wspólnoty zwierząt i produktów akwakultury. W dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zagwarantowania, żeby zwierzęta i produkty akwakul­ tury były sprowadzane do Wspólnoty wyłącznie z tych krajów trzecich i ich regionów, które są wymienione w wykazie sporządzonym na podstawie przepisów dyre­ ktywy. Decyzja Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przezna­ czonych do spożycia przez ludzi (2) ustanawia wykaz terytoriów, z których dozwolony jest przywóz żywych ryb, ikry i gamet pewnych gatunków do Wspólnoty. Decyzją Komisji 2006/656/WE z dnia 20 września 2006 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw wymaganych przy przywozie tropikalnych ryb dla celów ozdobnych (3) ustanowiono wykaz terytoriów, z których przywóz ryb ozdobnych na teren Wspólnoty jest dozwolony.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków wektorów (5) uchyla decyzje 2003/858/WE i 2006/656/WE, które w związku z tym tracą moc z dniem 1 stycznia 2009 r.

(7)

(2)

Załącznik III do tego rozporządzenia zawiera wykaz krajów trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolony jest przywóz zwierząt akwakultury przezna­ czonych do celów hodowlanych, do łowisk „wpuść i złów” i do otwartych obiektów ozdobnych, oraz ryb ozdobnych podatnych na co najmniej jedną z chorób wymienionych w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE i przeznaczonych do zamkniętych obiektów ozdobnych.

(8)

(3)

Wykaz ten wyszczególnia Malezję wśród krajów trzecich, z których dozwolony jest przywóz ryb z rodziny karpio­ watych (Cyprinidae) oraz gatunków ryb podatnych na zakaźny zespół owrzodzenia, zgodnie z częścią II załącz­ nika IV dyrektywy 2006/88/WE, przeznaczonych do zamkniętych obiektów ozdobnych. Rozporządzenie (WE) nr 1251/2008 wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2009 r.

(9) (4)

Wyniki ostatniej wspólnotowej wizyty kontrolnej w Malezji ujawniły poważne niedociągnięcia w całym łańcuchu produkcyjnym pochodzących z akwakultury zwierząt i ryb ozdobnych. Wykryte niedociągnięcia mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, a tym samym stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 102 z 200816.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dz. U. L337 - 94 z 200816.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dz. U. L337 - 92 z 200816.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 80 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 41 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.