Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 80

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 80

Strona 1 z 3
L 337/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą­ dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 2 i art. 38 lit. a),

(6)

Ze względu na to, że drożdże nie są uważane za produkt rolny w rozumieniu art. 32 ust. 3 Traktatu i w celu umożliwienia znakowania ekologicznych drożdży jako produktu ekologicznego, należy zmienić przepis w sprawie obliczania zawartości procentowej składników. Jednakże zaliczanie drożdży i produktów drożdżowych do składników pochodzenia rolniczego będzie obowiąz­ kowe z dniem 31 grudnia 2013 r. Wspomniany okres jest niezbędny w celu umożliwienia sektorowi dostoso­ wania się do zmian. W niektórych regionach Unii Europejskiej tradycją jest dekoracyjne barwienie gotowanych jaj w pewnym okresie roku, a ponieważ ekologiczne jaja również mogą być barwione i wprowadzane do obrotu, niektóre państwa członkowskie złożyły wniosek o zezwolenie na stoso­ wanie w tym celu barwników; panel niezależnych ekspertów zbadał wybrane barwniki i inne substancje do dezynfekcji i konserwowania gotowanych jaj (4) i stwierdził, że czasowo można zezwolić na stosowanie kilku barwników naturalnych oraz tlenków i wodorotlenków żelaza w postaci syntetycznej. Uwzględniając lokalny i sezonowy charakter produkcji, należy jednak umożliwić właściwym organom wyda­ wanie odpowiednich zezwoleń. Zgodnie z zaleceniami panelu ds. ekologicznych drożdży (5) i na mocy art. 21 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 należy zezwolić na stosowanie wybranych produktów i substancji potrzebnych do produkcji ekolo­ gicznych drożdży, drożdżowych wyrobów cukierniczych i receptur na bazie drożdży. Artykuł 20 wymienionego rozporządzenia przewiduje, że do produkcji ekologicz­ nych drożdży wykorzystywane są wyłącznie podłoża wytworzone ekologicznie, a ekologiczne drożdże nie powinny występować w ekologicznej żywności ani paszy wraz z drożdżami nieekologicznymi. Jednakże we wnioskach z 10 lipca 2008 r. panel ekspertów zalecił czasowe zezwolenie na stosowanie 5 % nieekologicznego ekstraktu drożdżowego jako dodatkowego podłoża do produkcji drożdży ekologicznych i źródła azotu, fosforu, witamin i minerałów do momentu uzyskania dostępu do ekologicznego ekstraktu drożdżowego. Zgodnie z zasadami elastyczności określonymi w art. 22 ust. 2 lit. e) wymienionego rozporządzenia, należy zezwolić na stosowanie 5 % nieekologicznego ekstraktu drożdżowego do produkcji ekologicznych drożdży. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 powinno zostać odpowiednio zmienione.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007, w szczególności jego art. 20, ustanawia ogólne wymogi produkcji ekologicz­ nych drożdży. Szczegółowe zasady wdrażania tych wymogów powinny być ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2). Ze względu na to, że należy wprowadzić przepisy doty­ czące produkcji ekologicznych drożdży, zakres rozporzą­ dzenia (WE) nr 889/2008 powinien odtąd obejmować również drożdże przeznaczone do spożycia lub stoso­ wane jako pasza.

(2)

(7)

(3)

Aby zapewnić rolnikom wytwarzającym produkty ekolo­ giczne pomoc w uzyskaniu dostaw paszy dla utrzymy­ wanych przez nich zwierząt oraz aby ułatwić konwersję terenów, na których prowadzona będzie produkcja ekologiczna, w celu zaspokojenia rosnącego popytu konsumentów na produkty ekologiczne, w okresie konwersji należy zezwolić na stosowanie w dawce pokar­ mowej zwierząt utrzymywanych zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej do 100 % pasz pochodzących z produkcji własnej gospodarstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 337 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L337 - 102 z 200816.12.2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych

 • Dz. U. L337 - 94 z 200816.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny zwierząt akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7905) (1)

 • Dz. U. L337 - 92 z 200816.12.2008

  Decyzja Rady z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Rady

 • Dz. U. L337 - 86 z 200816.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L337 - 83 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L337 - 78 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu miedzi z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L337 - 76 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 i zawieszające przywóz do Wspólnoty przesyłek zawierających niektóre zwierzęta akwakultury z Malezji (1)

 • Dz. U. L337 - 41 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. wdrażające dyrektywę Rady 2006/88/WE w zakresie warunków oraz wymagań certyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do obrotu i przywożenia do Wspólnoty zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz ustanawiające wykaz gatunków-wektorów (1)

 • Dz. U. L337 - 31 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do wymogów związanych z certyfikacją przywozu produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L337 - 3 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen

 • Dz. U. L337 - 1 z 200816.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L337 - 0 z 200816.12.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.