Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 53

Tytuł:

Decyzja nr 2/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Data ogłoszenia:2008-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 53

17.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/53

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADY MINISTRÓW AKP-WE

DECYZJA NR 2/2008 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (2008/951/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE, (3)

Zmieniona umowa o partnerstwie AKP-WE, zawierająca wieloletnie ramy finansowe na okres od 2008 do 2013 r., ujęte w załączniku Ib do tej umowy (4), weszła w życie w dniu 1 lipca 2008 r. Jej art. 93 ust. 6 ma nadal zastosowanie w stosunku do Somalii.


uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (1), w szczególności jej art. 93 ust. 6,

(4)

W celu zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego na rzecz ludności somalijskiej należy przydzielić środki na ten cel z 10. EFR, który obejmie okres od 2008 do 2013 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Na mocy decyzji nr 3/2001 Rady Ministrów AKP-WE (2) na współpracę finansową na rzecz rozwoju z Somalią przeznaczono z 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) kwotę 149 mln EUR na okres do końca 2007 r., zgodnie z art. 93 ust. 6 umowy o partnerstwie AKP-WE. Przepis ten pozwala Radzie Ministrów AKP-WE na udzie­ lenie specjalnego wsparcia państwom AKP będącym Stroną poprzednich konwencji AKP-WE, które z powodu braku instytucji rządowych ustanawianych w trybie normalnym nie były w stanie podpisać lub ratyfikować wspomnianej umowy.

Somalia powinna skorzystać z przydziałów z 10. EFR, które są porównywalne do tych, które otrzymały państwa z grupy AKP, które ratyfikowały umowę o partnerstwie AKP-WE. Gdyby Somalia była włączona do modelu przydziału pomocy 10. EFR, który opiera się na kryterium potrzeb i wyników przewidzianym w art. 3 załącznika IV do umowy o partnerstwie AKP-WE, kwota, jaka by z tego wynikała, wynosiłaby 212 mln EUR na pokrycie wsparcia makroekonomicznego, polityk sekto­ rowych, programów i projektów wspierających kluczowe i niekluczowe obszary objęte wsparciem wspólnotowym oraz 3,8 mln EUR na pokrycie nieprzewidzianych potrzeb, jak określono w tym samym artykule. Na specjalne wsparcie powinno się zatem przeznaczyć kwoty równoważne.

(2)

Na mocy decyzji nr 3/2007 (3) Rady Ministrów AKP-WE z dnia 25 maja 2007 r. zmieniającej decyzję nr 3/2001 wspomniany przydział środków na rzecz Somalii zwięk­ szono o 36 144 798 EUR z 9. EFR.

(6)

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27. (2) Dz.U. L 56 z 27.2.2002, s. 23. (3) Dz.U. L 175 z 5.7.2007, s. 36.

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2007 r. Rada Ministrów AKP-WE postanowiła przekazać Komitetowi Ambasa­ dorów swoje uprawnienia w zakresie ukończenia prac nad przeglądem specjalnego wsparcia na rzecz Somalii w ramach 10. EFR,

(4) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 22.

L 338/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2008

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Zgodnie z art. 93 ust. 6 umowy o partnerstwie AKP-WE pobiera się z rezerwy dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na współpracę krajową i regionalną kwotę 215,8 mln EUR na udzielenie specjalnego wsparcia Somalii. W ramach wymienionej kwoty: a) 212 mln EUR wykorzystuje się na działalność związaną z rozwojem instytucjonalnym oraz podejmowaniem działań w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, ze szcze­ gólnym uwzględnieniem potrzeb najsłabszych grup ludności. Wspomniany przydział środków planuje się w ramach specjalnej strategii pomocy; b) 3,8 mln EUR wykorzystuje się na pokrycie nieprzewidzia­ nych potrzeb, takich jak pomoc nadzwyczajna w przypadku, jeżeli takie wsparcie nie może być finansowane z budżetu UE.

2. Komisja przyjmuje obowiązki związane z funkcją krajo­ wego urzędnika zatwierdzającego w zakresie programowania i wdrażania wspomnianego przydziału środków zgodnie z art. 4 ust. 5 załącznika IV do umowy AKP-WE. Artykuł 2 Wzywa się Komisję Europejską do podjęcia odpowiednich środków w celu nadania skuteczności niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2008 r. W imieniu Rady Ministrów AKP-WE

P. SELLAL

Przewodniczący Komitetu Ambasadorów AKP-WE z upoważnienia

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 79 z 200817.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalia Lam. (  Dz.U. L 329 z 14.12.2007)

 • Dz. U. L338 - 77 z 200817.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/959/WPZiB z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L338 - 75 z 200817.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/958/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L338 - 72 z 200817.12.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L338 - 69 z 200817.12.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów wywozu odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7570)

 • Dz. U. L338 - 67 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L338 - 64 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8298)

 • Dz. U. L338 - 62 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Aureobasidium pullulans oraz fosfonianu disodowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7709) (1)

 • Dz. U. L338 - 55 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7294) (1)

 • Dz. U. L338 - 50 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L338 - 48 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L338 - 46 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L338 - 39 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L338 - 37 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L338 - 34 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L338 - 32 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L338 - 31 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2009 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L338 - 25 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L338 - 21 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L338 - 17 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L338 - 10 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 23 (1)

 • Dz. U. L338 - 5 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu d’Auvergne (ChNP))

 • Dz. U. L338 - 3 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 1 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.