Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 77

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/959/WPZiB z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

Data ogłoszenia:2008-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 77

17.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/77

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/959/WPZiB z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 W załączniku do wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB punkt 2, pozycja 13 otrzymuje brzmienie: „13. Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad – Ojczyzna Baskijska i Wolność (ETA) (w skład terrorys­ tycznej organizacji ETA wchodzą następujące ugrupo­ wania: KAS, Xaki, Ekin, Jarrai–Haika–Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna – znana również pod nazwami: Herri Batasuna; Euskal Herritarrok – Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Eu­ skal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK))”. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15 i 34, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szcze­ gólnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1). W dniu 15 lipca 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/586/WPZiB aktualizujące wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB (2). Rada stwierdziła, że pewna liczba innych osób uczestni­ czyła w aktach terrorystycznych w rozumieniu wspól­ nego stanowiska 2001/931/WPZiB, a zatem nazwiska tych osób powinny zostać dodane do wykazu osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma to wspólne stanowisko (zwanego dalej „wykazem”), zgodnie z kryteriami ustalonymi w jego art. 1 ust. 4. Rada stwierdziła również, że należy uzupełnić punkt dotyczący z jednej grup w wykazie. Należy zatem odpowiednio uaktualnić wykaz,

(2)

(3)

(6) (7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

R. BACHELOT-NARQUIN

Artykuł 1 Do wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastoso­ wanie wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB, dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszego wspólnego stano­ wiska.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. (2) Dz.U. L 188 z 16.7.2008, s. 71.

L 338/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2008

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o którym mowa w art. 1 1. OSOBY 1. * ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, ur. 26 listopada 1958 r. w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 15.239.620 - działacz E.T.A., członek „K.a.s.”/„Ekin” 2. * ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, ur. 6 lipca 1973 r. w Bilbao (Vizcaya), dowód osobisty nr 14.257.455 działacz E.T.A. 3. * BELOQUI RESA, María Elena, ur. 12 czerwca 1961 r. w Areta (Álava), dowód osobisty nr 14.956.327 - działacz E.T.A., członek „Xaki” 4. * CAMPOS ALONSO, Miriam, ur. 2 września 1971 r. w Bilbao (Vizcaya), dowód osobisty nr 30.652.316 działacz E.T.A., członek „Xaki” 5. * CORTA CARRION, Mikel, ur. 15 maja 1959 r. w Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 08.902.967 - działacz E.T.A., członek „Xaki” 6. * EGUIBAR MICHELENA, Mikel, ur. 14 listopada 1963 r. w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 44.151.825 - działacz E.T.A., członek „Xaki” 7. * IRIONDO YARZA, Aitzol, ur. 8 marca 1977 r. w San Sebastián (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 72.467.565 działacz E.T.A. 8. * MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, ur. 10 maja 1980 r. w Durango (Vizcaya), dowód osobisty nr 45.626.584 działacz E.T.A. 9. * OLANO OLANO, Juan Mariá, ur. 25 marca 1955 r. w Gainza (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 15.919.168 działacz E.T.A., członek „Gestoras Pro-amnistía”/„Askatasuna” 10. * OLARRA AGUIRIANO, José María, ur. 27 lipca 1957 r. w Tolosa (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 72.428.996 działacz E.T.A., członek „Xaki” 11. * RETA DE FRUTOS, José Ignacio, ur. 3 lipca 1959 r. w Elorrio (Vizcaya), dowód osobisty nr 72.253.056 działacz E.T.A., członek „Gestoras Pro-amnistía”/„Askatasuna” 12. * TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, ur. 8 stycznia 1973 r. w Asteasu (Guipúzcoa), dowód osobisty nr 44.140.578 działacz E.T.A., członek „Xaki” 13. * URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, ur. 24 grudnia 1950 r. w Miravalles (Vizcaya), dowód osobisty nr 14.884.849 - działacz E.T.A.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 79 z 200817.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalia Lam. (  Dz.U. L 329 z 14.12.2007)

 • Dz. U. L338 - 75 z 200817.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/958/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L338 - 72 z 200817.12.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L338 - 69 z 200817.12.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów wywozu odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7570)

 • Dz. U. L338 - 67 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L338 - 64 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8298)

 • Dz. U. L338 - 62 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Aureobasidium pullulans oraz fosfonianu disodowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7709) (1)

 • Dz. U. L338 - 55 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7294) (1)

 • Dz. U. L338 - 53 z 200817.12.2008

  Decyzja nr 2/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L338 - 50 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L338 - 48 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L338 - 46 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L338 - 39 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L338 - 37 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L338 - 34 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L338 - 32 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L338 - 31 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2009 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L338 - 25 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L338 - 21 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L338 - 17 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L338 - 10 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 23 (1)

 • Dz. U. L338 - 5 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu d’Auvergne (ChNP))

 • Dz. U. L338 - 3 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 1 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.