Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 3

Strona 3 z 6

Artykuł 8 W przypadku odsprzedaży lub podzielenia na części danej prze­ syłki, po wprowadzeniu do swobodnego obrotu, do produktów należy załączyć fakturę lub dokument handlowy sporządzony przez sprzedającego, podający numer referencyjny świadectwa równoważności lub wyciągu, jak również nazwę organu, który je wydał.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/47

Na dokumencie handlowym lub fakturze figurują także nastę­ pujące informacje przeniesione ze świadectwa równoważności lub wyciągu: a) dla szyszek chmielowych: (i) opis produktu; (ii) wagę brutto; (iii) miejsce produkcji; (iv) rok zbioru; (v) odmianę; (vi) kraj pochodzenia; (vii) oznaczenia i numery identyfikacyjne wymienione w sekcji 9 świadectwa; b) dla produktów wytwarzanych z chmielu oprócz danych wymienionych w lit. a), miejsce i datę przetworzenia. Artykuł 9 1. Państwa członkowskie przeprowadzają regularne kontrole na losowo wybranych próbkach w celu sprawdzenia, czy chmiel przywieziony zgodnie z art. 158 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 spełnia minimalne wymagania rynkowe określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1850/2006. 2. Do dnia 30 czerwca każdego roku, państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie o częstotliwości, rodzaju i wynikach kontroli przeprowadzonych w roku przed tą datą. Kontrola obejmuje co najmniej 5 % przesyłek chmielu przewi­ dywanych do przywozu w danym roku. 3. Jeśli właściwe władze państw członkowskich uznają, że zbadane próbki nie odpowiadają minimalnym wymaganiom stosowanym przy wprowadzeniu do obrotu, wymienionym powyżej w ust. 1, odpowiednia przesyłka towaru nie może zostać wprowadzona do obrotu we Wspólnocie.


4. Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że właściwości towaru nie odpowiadają szczegółowym danym wymienionym w świadectwie równoważności dołączonym do towarów, to państwo to powiadomi o tym Komisję. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 195 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007, może zostać podjęta decyzja o cofnięciu uprawnień tej agencji, która wydała świadectwo równoważności dla takich towarów, wymienionych w wykazie znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 10 W drodze odstępstwa od niniejszego rozporządzenia przedsta­ wianie świadectwa określonego w art. 1 ust. 2 ani zgodność z przepisami art. 5 nie jest wymagana przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu następujących rodzajów chmielu i produktów chmielowych w opakowaniach o wadze nieprze­ kraczającej 1 kilograma w przypadku szyszek chmielowych i chmielu sproszkowanego oraz 300 gramów w przypadku ekstraktów chmielowych: a) małych opakowań przeznaczonych do sprzedaży na użytek własny poszczególnych osób; b) przeznaczonych do doświadczeń naukowych i technicznych; c) przeznaczonych na targi objęte specjalnymi ustaleniami celnymi dotyczącymi targów. Opis, waga i przeznaczenie końcowe produktu powinny znaj­ dować się na opakowaniu zbiorczym. Artykuł 11 Rozporządzenia (EWG) nr 3076/78 i (EWG) nr 3077/78 zostają uchylone. Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą kore­ lacji w załączniku VI. Artykuł 12 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I AGENCJE UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ŚWIADECTW DOTYCZĄCYCH Szyszek chmielowych objętych kodem CN ex 1210 Mączki chmielowej objętej kodem CN ex 1210 Soków i ekstraktów z chmielu objętych kodem CN 1302 13 00

Adres Kod Telefon Faks e-mail (nieobowiązkowy)

L 340/48

PL

Kraj pochodzenia

Uprawnione organizacje

Australia

Quarantine Services Department of Primary Industries & Water Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, K1A OY9 No. 33 Youyi Road, Hexi District, Tianjin 300201 No. 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457 (86-22) 662 98343 (86-22) 2813 4078 28 13 40 78 (1-613) 952 8000 991 5612

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.