Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 5

Strona 5 z 6

IV. WYPEŁNIANIE FORMULARZY A. Formularze są wypełniane na maszynie do pisania lub ręcznie; w tym drugim przypadku powinny być one wypeł­ niane czytelnie, tuszem i drukowanymi literami. B. Każdy egzemplarz jest oznaczony indywidualnym numerem nadawanym przez władzę emitującą; jest on identyczny dla oryginału i jego dwóch kopii. C. W przypadku świadectwa równoważności i jego wyciągów: 1) rubryki 5 świadectwa nie wypełnia się w przypadku produktów chmielowych wytworzonych z mieszanek chmie­ lowych; 2) rubryki 7 i 8 wypełnia się dla wszystkich produktów chmielowych; 3) opis produktów (rubryka 9) stanowi jeden z poniższych zwrotów: a) „chmiel nieprzygotowany”, tj. chmiel, który został poddany jedynie operacjom wstępnego suszenia i wstępnego pakowania; b) „chmiel przygotowany”, tj. chmiel, który został poddany operacjom końcowego suszenia i końcowego pako­ wania; c) „chmiel sproszkowany” (obejmuje również granulaty i chmiel sproszkowany wzbogacony); d) „zizomeryzowane ekstrakty chmielu”, tj. ekstrakty, w których alfakwasy zostały poddane prawie całkowitej izomeryzacji; e) „ekstrakty chmielu”, tj. ekstrakty inne niż zizomeryzowane ekstrakty chmielu; f) „mieszane produkty chmielowe”, tj. mieszanka produktów wymienionych w lit. c), d) i e), z wyjątkiem chmielu; 4) opis „chmiel nieprzygotowany” i „chmiel przygotowany” uzupełnia się zwrotem „pozbawiony nasion”, jeśli zawar­ tość nasion jest niższa niż 2 % wagi chmielu, oraz zwrotem „z nasionami” w pozostałych przypadkach; 5) w przypadkach, gdy produkty wytworzone z chmielu otrzymane zostały z różnych odmian chmielu, i/lub w różnych miejscach produkcji, te różne odmiany i/lub miejsca produkcji podaje się w rubryce 9, z wyszczególnieniem poszczególnych odmian pochodzących z poszczególnych obszarów produkcji wchodzących w skład mieszanki w formie udziałów procentowych w wadze mieszanki.


19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/53

ZAŁĄCZNIK V Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3076/78 (Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 17) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1465/79 (Dz.U. L 177 z 14.7.1979, str. 35) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4060/88 (Dz.U. L 356 z 24.12.1988, str. 42) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2264/91 (Dz.U. L 208 z 30.7.1991, str. 20) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2940/92 (Dz.U. L 294 z 10.10.1992, str. 8) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 717/93 (Dz.U. L 74 z 27.3.1993, str. 45) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2918/93 (Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 37) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3077/78 (Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 28) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 673/79 (Dz.U. L 85 z 5.4.1979, str. 25) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1105/79 (Dz.U. L 138 z 6.6.1979, str. 9) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1466/79 (Dz.U. L 177 z 14.7.1979, str. 37) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3042/79 (Dz.U. L 343 z 31.12.1979, str. 5) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3093/81 (Dz.U. L 310 z 30.10.1981, str. 17) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 541/85 (Dz.U. L 62 z 1.3.1985, str. 57) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3261/85 (Dz.U. L 311 z 22.11.1985, str. 20) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3589/85 (Dz.U. L 343 z 20.12.1985, str. 19) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1835/87 (Dz.U. L 174 z 1.7.1987, str. 14) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3975/88 (Dz.U. L 351 z 21.12.1988, str. 23) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4060/88 (Dz.U. L 356 z 24.12.1988, str. 42) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2835/90 (Dz.U. L 268 z 29.9.1990, str. 88) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2238/91 (Dz.U. L 204 z 27.7.1991, str. 13) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2915/93 (Dz.U. L 264 z 23.10.1993, str. 29) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/94 (Dz.U. L 94 z 13.4.1994, str. 4) wyłącznie art. 2 wyłącznie art. 1 ust. 2 wyłącznie art. 2 oraz w zakresie odnośników do art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3076/78 wyłącznie art. 1

L 340/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.