Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 6

Strona 6 z 6

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1757/94 (Dz.U. L 183 z 19.7.1994, str. 11) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/95 (Dz.U. L 24 z 1.2.1995, str. 121) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/95 (Dz.U. L 97 z 29.4.1995, str. 62) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/95 (Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/98 (Dz.U. L 70 z 10.3.1998, str. 3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 81/2005 (Dz.U. L 16 z 20.1.2005, str. 52) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2007 (Dz.U. L 117 z 5.5.2007, str. 6)


19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/55

ZAŁĄCZNIK VI Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 3076/78

Rozporządzenie (EWG) nr 3077/78

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ustępy 1 i 2 Artykuł 1 ustęp 3 Artykuł 1 zdanie pierwsze Artykuł 1 zdanie drugie Artykuł 2 Artykuł 3 ustęp 1 zdanie wprowadza­ jące Artykuł 3 ustęp 1 tiret pierwsze do czwartego Artykuł 3 ustęp 2 Artykuł 4 Artykuł 5 ustęp 1 zdanie pierwsze Artykuł 5 ustęp 1 zdanie drugie Artykuł 5 ustęp 1 zdanie trzecie Artykuł 5 ustęp 2 zdanie pierwsze Artykuł 5 ustęp 2 zdanie drugie Artykuł 6 Artykuł 7 akapit pierwszy zdanie pierwsze Artykuł 7 akapit pierwszy zdanie drugie i punkt 1 Artykuł 7 punkt 1 litera a) wyrażenie wprowadzające Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret pierwsze Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret drugie Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret trzecie Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret czwarte Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret piąte Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret szóste Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret siódme Artykuł 7 punkt 1 litera b) Artykuł 7 punkt 2) Artykuł 7a akapit pierwszy zdanie pierwsze Artykuł 7a akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie Artykuł 7a akapit drugi Artykuł 7a akapit trzeci zdanie pierwsze

Artykuł 1 ustępy 1 i 2 Artykuł 2 Artykuł 3 akapit pierwszy Artykuł 3 akapit drugi Artykuł 4 Artykuł 5 ustęp 1 zdanie wprowadza­ jące Artykuł 5 ustęp 1 litery a) do d) Artykuł 5 ustęp 2 — Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy Artykuł 6 ustęp 1 akapit drugi Artykuł 6 ustęp 1 akapit trzeci Artykuł 6 ustęp 2 akapit pierwszy Artykuł 6 ustęp 2 akapit drugi Artykuł 7 Artykuł 8 akapit pierwszy Artykuł 8 akapit drugi zdanie wpro­ wadzające Artykuł 8 akapit drugi litera a) wyra­ żenie wprowadzające Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt i) Artykuł 8 litera a) podpunkt ii) Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt iii) Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt iv) Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt v) Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt vi) Artykuł 8 akapit drugi litera a) podpunkt vii) Artykuł 8 akapit drugi litera b) — Artykuł 9 ust. 1 Artykuł 9 ust. 2 Artykuł 9 ust. 3 Artykuł 9 ust. 4 akapit drugi

L 340/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

Rozporządzenie (EWG) nr 3076/78

Rozporządzenie (EWG) nr 3077/78

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 7a akapit trzeci zdanie drugie Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 7 punkt 1 litera a) wyrażenie wprowadzające Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret pierwsze Artykuł 7 punkt 1 litera a) tiret drugie Załącznik I Załącznik II Załącznik III Załącznik IV — — — — — — Załącznik

Artykuł 9 ustęp 4 zdanie drugie Artykuł 10 — — Artykuł 11 Artykuł 12 Załącznik I Załącznik II Załącznik III — Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 340 POZ 45 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 115 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje 2001/405/WE, 2002/255/WE, 2002/371/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE, 2005/341/WE i 2005/343/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8442) (1)

 • Dz. U. L340 - 112 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8218) (1)

 • Dz. U. L340 - 99 z 200819.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7820)

 • Dz. U. L340 - 83 z 200819.12.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (1)

 • Dz. U. L340 - 76 z 200819.12.2008

  Decyzja nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (1)

 • Dz. U. L340 - 73 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L340 - 71 z 200819.12.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/123/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i VII do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L340 - 57 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portugalii (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L340 - 41 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1294/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (1)

 • Dz. U. L340 - 38 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1293/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 36 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol i Ecobiol plus) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 22 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2008 z 18 grudnia 2008 r. dotyczące zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zawierające wykaz programów nadzoru pod kątem ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich i zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 (1)

 • Dz. U. L340 - 20 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) i Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L340 - 17 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 809/2004 wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do elementów prospektu emisyjnego i do reklam (1)

 • Dz. U. L340 - 15 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L340 - 13 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 1 z 200819.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1286/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 193/2007 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Indii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.